Nieuw paradigma Bewust Universum

De visie van Dr. Alan Ross Hugenot

Alan Hugenot PhD

Nadat Alan Hugenot zijn ingenieurs titel behaalde had hij geleerd om de werkelijkheid te beschouwen vanuit het  perspectief van de Newtoniaanse materialistische wetenschap. Maar in 1970, nadat hij een Nabije Doodervaring overleefde na een motor ongeluk, veranderde zijn visie op alles: “De les, die ik leerde toen ik buiten mijn lichaam was, is dat wij geen fysieke wezens zijn, maar in plaats daarvan eeuwige geesten die tijdelijk fysieke lichamen hebben”. Sinds die tijd heeft hij meer dan 40 jaren al het toen bekende wetenschappelijke onderzoek over voortbestaan van het bewustzijn en het hiernamaals bestudeerd, inclusief Nabije Doodervaringen, reïncarnatie en regressie therapie over vroegere levens, communicatie met overledenen en de ondersteunende theorieën van quantum fysica.
Zie ook dit interview “On the Nature of Consciousness & Survival” uit 2015 met hem.

Door zijn opleiding en werk als mechanical engineer in elektronica en bio-technologische toepassingen en proces systemen was hij vertrouwd met beide kanten. Als gevolg daarvan gelooft hij in de werkelijkheid van alternatieve dimensies van bestaan, maar als iemand die ook de fysische kanten achter dit alles wil kennen.
Hij vond het gewoon onbegrijpelijk, dat de algemene wetenschap, de medische wetenschap en filosofie geen consensus hebben kunnen vinden over de vraag wat er hierna komt.

Tot vandaag de dag hebben wij ons met al onze ontwikkelde technologische en medische kennis nooit ingespannen om het hiernamaals grondig te bestuderen. Zelfs de geleerdste universiteitsprofessoren, gerespecteerde denkers en geleerden, zoals wijlen Carl Sagan, moeten toegeven dat zij het gewoon niet weten. En toch gelooft 73 procent van de mensen ouder dan 50 jaar, gelet op een door AARP Magazine in voorjaar 2007 uitgevoerd onderzoek, in leven na de dood. Maar daar houdt alle overeenstemming dan ook op. Waarom hebben we ons in de 21ste eeuw nooit druk gemaakt om dit grondig te bestuderen?

Na lezen van het Tibetaanse Dodenboek bekroop deze gedachte hem:

“Geen enkele intelligente toerist zou het in zijn hoofd halen naar een vreemd land te vertrekken zonder een goede gids met instructies voor basale voorbereidingen, noodzakelijke uitrusting, gevaren en obstakels. Geen Tibetaan zou het bekende territorium van dit leven verlaten zonder een goede gids voor het hiernamaals”. Padma Sambhava, een Boeddhistische Meester uit de 8ste eeuw.

Alan besloot dat hij de noodzakelijke ervaring had en de noodzakelijke research gedaan had om zo’n ontbrekende gids te kunnen schrijven. Dat werd het boek “The New Science of Consciousness Survival and the Metaparadigm Shift to a Conscious Universe”.  Zijn Voorwoord bij dat boek heb ik opgenomen achter deze link .

Omdat hij in zijn boek zo immens veel referenties naar video’s en andere boeken heeft opgenomen, voeg ik hier ook een overzicht Bibliography Alan Hugenot’s book” bij voor verdere naslag.

Hij verwijt de algemeen geldende wetenschap kortzichtigheid en arrogantie in hun miskennen van het Dualisme en het zich nog krampachtig vastklampen aan de achterhaalde Newtoniaanse materialistische visie van zo’n 350 jaar geleden en refereert bijvoorbeeld aan Gideon Lichfield’s statement over zijn theorieën in de Atlantic Monthly (april 2015): “…. als Materialistische skeptici mij aanvallen, vallen ze in wezen Erwin Schrödinger, Max Planck, Werner Heisenberg, David Bohm, Albert Einstein, Paul Dirac, Wolfgang Pauli, Ernest Rutherford, en alle andere grondleggers van de quantum electrodynamica aan”.

Hij roept hen op zich open te stellen voor werkelijke wetenschap en hun oogkleppen (van het Materialisme) af te doen, “waarna zij al snel zullen ontdekken dat het zogenaamde paranormale meer normaal is dan hun geliefde illusies over de fysieke werkelijkheid. Kortom, zij zullen dan ontdekken dat geheel buiten de begrenzingen van het beperkende perspectief dat de materiële wereld bepaalt (de Newtoniaanse box) een onzichtbaar, verstrengeld (impliciet) veld van bewustzijn bestaat, en bovendien dat dit verstrengelde veld het concept verschaft voor de zichtbare, duidelijke (expliciete) werkelijkheid van onze fysieke wereld van materie.
Dat impliciete veld bevindt zich in een ongemanifesteerde staat van quantum potentiaal, dat tegelijk bestaat met onze geobserveerde werkelijkheid, in alternatieve dimensies van Donkere Materie en Donkere Energie of binnen niet-zichtbare of lagere frequenties van het elektro-magnetische spectrum opgeslagen in plasma velden binnen de non-lokale ruimte. Tegenwoordige wetenschappelijke onderzoeken door de fysici die werken in “de leegte” (“het vacuüm” of Zero-Point-Field ZPF *) werken dit uit. En daarnaast hebben vele cel biologen al ontdekt dat datzelfde bewustzijns concept echt bestaat. Deze nieuwe biocentrische (leven- gecentreerde) visie vanuit de biologie is volledig compatibel met de moderne natuurkunde van quantum elektro-dynamica (QED). En verder conflicteren QED en deze nieuwe biocentrische visie niet met elkaar, terwijl bij beiden het voortbestaan van bewustzijn in het hiernamaals volledig wetenschappelijk bestaanbaar is…”

———-
*) Zie ook dit artikel in Ode Nummer 61 over het Zero-Point-Field van Tijn Touber

 

De Nieuwe Wetenschap van het Voortbestaan van het Bewustzijn

Zie ook het “Manifesto for a Post-Materialist Science”, opgesteld in 2014 door een aantal wetenschappers tijdens een bijeenkomst om de impact van de materialistische ideologie op de wetenschap en het opkomen van een post-materialistisch paradigma voor wetenschap, spiritualiteit en de samenleving te bediscussiëren.

Het bestaan van een verborgen veld (David Bohm’s impliciete orde) van niet-fysiek bewustzijn, met tot heden nog niet waargenomen additionele dimensies (binnen Donkere Energie of etherische plasma’s) en gelokaliseerd buiten de zichtbare werkelijkheid (Bohm’s expliciete orde), die zelf beperkt wordt door onze Newtoniaanse box van 3-D plus tijd, is nu wetenschappelijk bewezen door de volgende verzamelde gegevens:

   • De filosofische implicaties van quantum electro-dynamische theorie (QED), die een levend bewustzijn vereisen anders dan het beperkte paradigma besloten in 3D plus tijd (zie Hoofdstuk 11);
   • Recente herhaalde replicatie van John Bell’s theorie over non-lokaliteit
   • Astronomische observaties die duiden op het bestaan van onopgeloste Donkere Energie en
    Donkere materie, die 96 procent van het universum uitmaken;
   • Studies over nabije dood ervaringen (iands.org). (Ik had persoonlijk een NDE in 1970, zie Hoofdstuk
    6);
   • Kinderen die zich vroegere levens herinneren, University of Virginia (med.virginia.edu/psychiatry),
    (zie Hoofdstuk 7);
   • Na-de-dood communicaties, gedemonstreerd in triple-blind laboratorium experimenten om werkelijk
    mediumschap te testen, waar ik persoonlijk in participeerde (zie Hoofdstuk 8);
    1. Consciousness Research Laboratory, Institute of Noetic Sciences (noetic.org)
    2. Laboratory for Advances in Consciousness and Health (LACH) aan de University of Arizona (Lach.web.arizona.edu)
    3. Psychical Research Foundation (psychicalresearchfoundation.com)
    • Hypothermic cardiac arrest: (see Chapter 5)
    • Remote viewing (see Chapter 19); and
    • The emerging science of biocentrism (see Chapter 12).

Dit verborgen veld (impliciete orde) van niet-fysiek bewustzijn geeft ook het concept waarin de expliciete orde van geobserveerde werkelijkheid voortdurend wordt gemanifesteerd, precies zoals Dr. Max Planck beweerde in 1900.
En verder, dit bewustzijn als matrix perspectief wordt volledig ondersteund door quantum elektro- dynamische (QED) non-lokaliteit en het biocentrische paradigma die bijeengenomen zowel leven als bewustzijn als fundamenteel beschouwen voor de vorming van het universum.

De overheersende (hoewel archaïsche, 350 jaar oud) Materialistische visie die merendeels door de Westerse cultuur voor waar wordt aangenomen, is geheel achterhaald door de bewezen validiteit van QED en non-lokaliteit, en intelligente moderne wetenschappers weten dat al bijna negentig jaar voor QED en vanaf 1972 (vierenveertig jaren) voor non-lokaliteit.

In 1934 had QED geleid tot de ontdekking van de noodzaak van het bestaan van een levend bewustzijn volledig buiten de fysica voor het kunnen werken van QED. Zo kwam de hele Bewuste Universum theorie toen tot stand. Ik vertel hiermee dus niets nieuws; het is gewoon genegeerd en door de meerderheid van de Materialisten en gemakshalve vergeten. Dit briljante inzicht dreef de grondleggers van QED (Heisenberg, de Broglie, Schrödinger, Pauli, Jeans en Planck en hun studenten als Oppenheimer en zijn student Bohm) naar Oosterse mystiek om antwoorden te zoeken voor wat de langzamer en oppervlakkiger denkende Materialisten eufemistisch betitelden als “het Meet Probleem” en zijn filosofische implicaties.

Later (in 1965), nadat die generatie van genieën helemaal uitgestorven was, maar met Sin-Itiro Tomonaga, Julian Schwinger en Richard P. Feynman’s uiteindelijke wiskundige formalisering van QED, komt dit probleem aan het licht. Wanneer tegenwoordig een intellectueel oprecht wetenschapper de gegevens onderzoekt is er geen ontsnappen mogelijk aan het vereiste van bewustzijn buiten de fysica.

HET MEET PROBLEEM: QED stelt dat voorafgaand aan het uiteenvallen in materie (John von Neumann noemt dat Proces 1) een keuze nodig is voordat Schrödinger’s golf functie (als uitgedrukt in QED) uiteenvalt van potentiaal tot materie (de illusie van de materiële werkelijkheid die wij zien), wat geïllustreerd wordt door het Tweespleten experiment. (zie video). Die keuze moet gemaakt worden door een levend bewustzijn.
En zo is diezelfde QED, zoals Feynman het graag uitdrukt, op dit moment “de meest bewezen theorie in de hele wetenschap”, omdat die ons de transistor, digitale elektronica, mobiele telefoons, plasma TV, iMRscans, etc gaf. Als QED niet waar zou zijn dan zouden we die moderne elektronische gemakken niet hebben.
En verder heeft recent experimenteel werk bij het Institute of Noetic sciences – IONS (noetic.org) aangetoond dat:

“het gedrag van quantum objecten reageert prachtig op de handeling van observeren. De controversiële uitleg van dit effect, dat bewustzijn verantwoordelijk is voor het uiteenvallen van de quantum golf functie (John von Neumann’s Proces 1) wordt ook ondersteund door andere natuurkundigen waarbij er veel debat is geweest. Maar IONS heeft een meer pragmatische benadering gevolgd voor het testen van John von Neumann’s ideeën. In een recent paper hebben zij de resultaten van drie afzonderlijke experimenten getoond, waarin alle resultaten consistent zijn met von Neumann’s voorstel”.

‘Series of Experiments Shed Light on the Role of Consiousness’, door Dr. Dean Radin, Ph.D.
http://noetic.org/blog/dean-radin/double-slit-experiment-published.

Wetenschappelijke feiten of geloof
Alan Hugenot besteedt in zijn boek veel tijd aan het weerleggen van de achterhaalde materialistische visie van de wetenschap. Dat hij daar niet lichtvaardig mee om wil gaan toont hij met hoofdstuk 3 “The Logic of Science and Philosophy – what constitutes proof and how belief systems come about”, waarin hij omstandig ingaat op wat werkelijke wetenschappelijk aangetoonde feiten zijn en wat slecht of niet gefundeerde kritiek is op non-lokaal bewustzijn. Daarom heb ik dat hier opgenomen.

Verder heb ik nog een gedeelte uit Hoofdstuk 4 “Three Perspectives: Materialism, Quantum Mechanics, and Biocentrism” opgenomen, namelijk waar hij in het middelste gedeelte uitlegt hoe Quantum Electrodynamica het (voort)bestaan van non-lokaal bewustzijn onderbouwt.

Remote Viewing
Uit Hfdst 5 van het boek van Alan Hugenot was ik al bekend met het Stargate Project van de Amerikaanse overheid, waarin met behulp van remote viewing een verdwenen neergestort vliegtuig in de Afrikaanse jungle werd terug gevonden en ook met de case waarin men het in het geheim bouwen van een Russisch nieuw type onderzeeër (tot verbazing ondergronds in de bergen van Siberië en zonder verbinding met zee) kon volgen. Het wordt ook wel toegepast om archeologische vindplaatsen terug te vinden. Nu vond ik een artikel van Stephan Schwartz over hoe remote viewing werd gebruikt bij het terugvinden van Saddam Hussein.

“An End to Upside Down Thinking” door Mark Gober
Alan Hugenot verwijt de Westerse wetenschap haar onwetenschappelijke en kortzichtige houding, waarin zij vaak relevant bewijs vanuit nieuwe studies negeert. Mark Gober valt het Materialisme net als hij aan in dit boek door een overzicht te geven van recent en lopend multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek over non-lokaal Bewustzijn. Dit feitelijk overzicht indiceert ook, dat de huidige stand van zaken in de discussie tussen enerzijds een fysiek brein-gebaseerd, niet-voortbestaand bewustzijn en het non-lokaal bewustzijn dat na het sterven voortbestaat, een kantelpunt van een nieuw paradigma nadert waarbij het steeds moeilijker wordt het groeiende bewijs vanuit huidige wetenschappelijke activiteit te vermijden. Vanwege het indrukwekkende samenvattende overzicht heb ik de Inhoudsopgaaf en de vertaalde volledige tekst van Hoofdstuk 12 bijgesloten, waarin hij terugblikt op de inhoud van de voorgaande hoofdstukken.

De Drempel overschrijden: Non-Lokaal Bewustzijn en de Bewijslast
In dit artikel van Stephan A. Schwartz uit 2013 over het verschuivende paradigma gaat hij in op de verschijnselen van de huidige overgang van het Copernicaanse paradigma in de wetenschap naar het Post-Materialistische paradigma. Daarnaast een verder uitgewerkte versie uit 2018 “De rol van non-lokaal bewustzijn in creativiteit en sociale verandering” ook aangevuld met later onderzoek.

“Mind is the builder”, Kwantumfysica en ons Bewustzijn
Het is inmiddels al weer lang geleden, dat ik moeite had de regelmatig door Edgar Cayce met nadruk herhaalde herinnering “Mind is the builder” te begrijpen. Maar nu ik beter begrijp, waarom de materialistische opvattingen van de fysische wetenschap over NDE’s zo achterhaald zijn is mij duidelijk geworden wat hij daarmee bedoelde en waarom wij nooit “ons brein kunnen zijn” als je volgens de dualistische opvattingen van de Verlichting ons bewustzijn uit het metafysische domein daar buiten moet laten. In het artikel “Over ‘Als onjuist gekende’ materialistische filosofieën van de geest” van Raymond Saerens (voorzitter van Limen IANDS Flanders, de Belgische zustervereniging van Netwerk NDE) legt hij duidelijk uit waarom de onjuiste materialistische opvattingen over de werkelijkheid niet kloppen en gaat hij in op de cruciale rol van ons bewustzijn. Volgens de kwantum theorie is de werkelijkheid afhankelijk van het bewustzijn. De door ons ervaren materiële werkelijkheid ontstaat pas als één van de vele mogelijkheden in het kwantumveld na waarneming door een bewuste entiteit. Er is geen onafhankelijke op zichzelf bestaande materiële werkelijkheid van stoffelijke dingen, want die wordt gecreëerd vanuit de geest. De geest heeft het primaat over materie en niet andersom en ons bewustzijn wordt niet geproduceerd door onze stoffelijke hersenen. Mind is the builder.