Hiernamaals: Dood is een nieuwe levensfase

De kerken hebben wonderlijke opvattingen over de dood, want wat moet ik mij voorstellen bij uitspraken als “De dood is overwonnen”, of “Bij ons sterven gaan wij naar de hemel of de hel” en “Op de Dag des Oordeels zullen de graven zich openen” en vindt de “Wederopstanding uit de doden” plaats, etc?

Na een Nabij-de-dood ervaring kijken mensen daar in het algemeen heel anders tegen aan. Zij hebben geen angst meer om te sterven en zij geloven niet, maar weten voortaan heel stellig, dat het anders is.

Mijn gegroeide inzichten, die ik op deze site beschreven heb met betrekking tot de ontwikkeling van onze ziel, reïncarnatie, Nabij-de-doodervaringen, eeuwig non-lokaal bewustzijn, tijd en eeuwigheid en verschillende dimensies van zijn, hebben ook mijn opvattingen over de dood veranderd.

In een TEDx presentatie vertelt de Duitse emergency arts Thomas Fleischmann op basis van wetenschappelijk onderzoek en zijn eigen praktijk ervaringen een duidelijk down-to-earth verhaal over wat er gebeurt bij het sterven in deze video.

Dat ons bestaan niet ophoudt bij het sterven was al duidelijk, maar wat stel ik mij daar dan wel bij voor?

Additionele informatie uit communicatie met overledenen
Naast de informatie die uit het bestuderen van reïncarnatie en NDE’s wordt aangedragen wordt ook veel bijgedragen door wat overledenen zelf vertellen over hun bestaan aan gene zijde via mediums in communicatie met die overledenen. Enkele boeken die in dat opzicht veel indruk op mij maakten (maar dat zijn beslist niet de enige bronnen over dit onderwerp) zijn bijvoorbeeld:
My Son and the Afterlife, Conversations from the Other Side van Elisa Medhus, MD (c)2013 en My Life after Death, a Memoir from Heaven van Erik Medhus en zijn moeder Elisa Medhus van (c)2015
The French Revelation, Edward C. Randall’s Complete Works Compiled van N. Riley Heagerty ©1995, 2015 en
The Survival of Man en Raymond or Life and Death beiden van Sir Oliver Lodge ©1909 en 1916.

My Son and the Afterlife, Conversations from the Other Side
Dit indrukwekkende boek van de arts Elisa Medhus, moeder van de 20 jarige Erik Medhus, die in 2009 zelfmoord pleegde, is ontstaan uit de verwerking van haar verdriet na het verlies van haar zoon. Kort na zijn zelfmoord zocht hij contact met zijn moeder, de andere gezinsleden, familie en vrienden op verschillende manieren, naarmate hij beter met zijn energie leerde omgaan om contact te kunnen zoeken met het aardse niveau. Elisa Medhus begon met haar website ChannelingErik.com met haar blogs van deze communicaties via enkele mediums als Jamie Butler en Kim O’Neill. Dat is uitgegroeid tot een site met een gemeenschap van zeer vele volgers.  Dit boek doet aandoenlijk verslag van zijn ervaringen daar en zijn groeiende kennis, waarmee hij vele vragen – vaak humoristisch – op een voor ons begrijpelijke manier uitlegt. Zij benadrukt haar aanvankelijke ongeloof als gevolg van haar wetenschappelijke instelling als arts en haar achtergrond van atheistische ouders. Het geeft een sterk contrast met de andere boeken met ervaringen van een eeuw geleden, waarbij de warme relatie van Erik en zijn “Mom” met hedendaags taalgebruik van een Amerikaanse twintiger nogal verschilt van de conversaties tussen Raymond Lodge en zijn ouders. Zowel Erik en Raymond als hun ouders zijn zeer gedreven om ons hier op aarde kennis te laten maken met hun ervaringen.

The French Revelation (De French Openbaring) is een compilatie van de bevindingen een eeuw geleden van Edward C. Randall, een welbekende advocaat uit New York, na vijftien jaren onderzoek naar communicatie met overledenen in samenwerking met een medium, Emily S. French. Hij geloofde aanvankelijk zelf niet dat dit werkelijk was. In hun talloze avondlijke zittingen in het duister maakten zij gebruik van het zogenaamde fenomeen ‘direct voice’. Daarin kwamen telkens na enige tijd de stemmen door van overleden personen van gene zijde via het medium Emily French, waarbij Edward Randall de vragen stelde en de communicaties registreerde.
Onder de geesten aan de andere kant waren ondermeer de 71 jaar eerder overleden Dr. David C. Hossack en Michael Faraday belangrijke bronnen. Dr Hossack verklaarde als wetenschapper, dat zij daar gewoon voortleefden in een etherisch lichaam – zij het zonder een fysiek lichaam – en alle inzichten, die zij al op aarde hadden verder ontwikkelden. Zo stelden zij bijvoorbeeld, dat het hele universum bestaat uit materie, zij het voor een groot deel met een veel hogere vibratie (donkere materie, donkere energie, ether) dan wat wij op aarde met onze beperkte 3D vermogens slechts gedeeltelijk van het totale stralingsspectrum waarnemen.

Naast onze fysieke lichamen beschikken wij ook hier al over een etherisch lichaam met dezelfde kenmerken als ons fysieke lichaam. Dat etherisch lichaam kunnen wij echter niet waarnemen (hoewel sommigen wel aura’s kunnen waarnemen) en bij het sterven ontdoen wij ons van het fysieke lichaam.

Randall moest ook een groot deel van de tijd bij hun sessies besteden aan het overtuigen van geesten dat zij overleden waren, omdat die dat zichzelf niet realiseerden of pertinent niet wilden geloven, aangezien zij zichzelf nog steeds bewust waren met al hun gevoelens en herinneringen en zich niet goed realiseerden, dat zij hun fysieke lichaam kwijt waren; maar ook doordat zij in hun religieuze verwachting geheel andere verwachtingen hadden of de overtuiging hadden, dat er na de dood niets meer is en zij er toch nog steeds bleken te zijn.
(Zie meer in het bijzonder p. 11-15 van Hfdst 8)

De onderzoekingen van Sir Oliver Lodge, fysicus en een van Groot Brittannië’s vooraanstaande wetenschappers, die ook patenten op zijn naam heeft staan voor de ontwikkeling van draadloze telegrafie (radio). Hij werd verkozen tot Fellow of the Royal Society in 1887 en geridderd in 1902. Lodge begon het mediumschap te onderzoeken in 1883-1884 voor de Society of Psychical Research (SPR) en ging door met dat onderzoek tot aan zijn dood in 1940. Hij onderzocht wetenschappelijk alle grote mediums, inclusief Eusapia Palladino, Lenora Piper en Gladys Osborne Leonard. Hij schreef daarover in zijn boek uit 1909 met de titel The Survival of Man.
Zijn levenswerk en zijn onderzoek van mediumschap vormen boeiende leesstof, omdat zes jaar na publicatie van dit boek, waarmee Sir Oliver Lodge de wetenschap van het voortbestaan van bewustzijn al had bewezen, zijn zoon, Tweede Luitenant Raymond Lodge op 14 september 1915 in actie tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelde in Vlaanderen. Dat gaf Lodge de mogelijkheid om ook persoonlijk de werkelijkheid van het voortbestaan van bewustzijn te verifiëren. Elf dagen na Raymond Lodge’s overgaan, begon hij namelijk te communiceren met Sir Oliver en Lady Lodge via het mediumschap van Gladys Osborne Leonard en Alfred Lord Peters. In 1916 publiceerde hij daarover het aangrijpende persoonlijke relaas van hun wetenschappelijke bevindingen op dit gebied.
(Zie meer in het bijzonder p. 23-24 van Hfdst 8)

De conclusie is, dat onze ziel na de dood gewoon blijft voortbestaan als etherische geest in een andere dimensie (non-lokaal bewustzijn). Volgens die verhalen blijven die overleden personen ons als etherische geesten omringen, zonder dat wij hen waarnemen (maar die wel toegankelijk zijn via mediums). Na ons overlijden worden wij daar vaak door hen opgewacht en weer met elkaar verenigd. Onze geest blijft zich daar door ontwikkelen in andere sferen naar het Licht tot het uiteindelijke opgaan in de oneindige Algeest.

Kortom, een geheel andere voorstelling dan “De Dag des Oordeels” en een “Wederopstanding uit de doden” bij het openen van de graven.

De wetenschap van post-mortale communicatie
Omdat Alan Hugenot in Hoofdstuk 8 van zijn boek “The New Science of Consciousness Survival and the Metaparadigm Shift to a Conscious Universe” uitgebreid ingaat op het communiceren met overledenen (inclusief de ontwikkeling van zijn eigen paranormale vermogens als medium en betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op dit gebied) heb ik dat hoofdstuk hier opgenomen en ook in het Nederlands vertaald.
NB: Vanwege de grootte van het document openen soms niet alle pagina’s. Openen van het origineel en/of downloaden helpt dan.

De inhoudsopgave van Hfdst 8 is:

1. COMMUNICATIE VIA MEDIUMS (p.3)
2. INTERESSANTE 20STE EEUWSE COMMUNICATIES MET OVERLEDENEN (p.4)
a. HMS BARHAM
b. Chaffin’s Laatste wil
c. George Pellew
d. Frederic W.H. Myers – The Cross Correspondence
e. Runki
f. Montague Keen
3. DROOM COMMUNICATIES (p.9)
4. EEUWENOUDE COMMUNICATIE MET OVERLEDENEN BEVESTIGT MODERNE NDE (p.11)
5. MIJN PERSOONLIJKE RESEARCH EN ERVARING ALS MEDIUM (p.15)
6. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK COMMUNICATIE MET OVERLEDENEN (p.23)
a. 1893 – 1916 Onderzoekingen door Sir Oliver Lodge voor SPR
b. 2012 – heden Onderzoek door Institute of Noetic Sciences (IONS)
c. 2015 – heden Werken met LACH bij University of Arizona
7. CONCLUSIE (p.29)

Wat is er nu bekend over het hiernamaals?
De laatste jaren is er uit wetenschappelijk onderzoek via diverse mediums een steeds duidelijker beeld aan het ontstaan over hoe het leven er daar uit ziet. Hier een korte samenvatting uit hoofdstuk 5 van het boek “When did you become less by dying? Afterlife: The Evidence” van Stafford Betty.

Hij is Professor of Religion aan de California State University in Bakersfield en is een expert op het gebied van studies over het hiernamaals. Zo schreef hij ook het boek ‘The Afterlife Unveiled – What ‘the dead’ are telling us about their world’, waarin hij de via mediums gechannelde verhalen van 7 personen behandelt: William Stainton Moses (Anglicaans voorganger en beroemd Engels medium), Leslie Stringfellow (een 20-jarige Texaan), rechter David Hatch (die na zijn professie als rechter en advocaat spirituele filosofie bestudeerde), Frederic W.H. Myers (een van de beroemde oprichters van de Society for Psychical Research), Robert Hugh Benson (Anglicaans priester en zoon van Edward White Benson, Aartsbisschop van Canterbury), Frances Banks (een Anglicaanse non) en Alvin D. Mattson (prominent Luthers predikant, theoloog en professor). De genoemde samenvatting is vooral op deze verhalen gebaseerd.

Daarnaast wijs ik nog op het door mij vertaalde artikel ‘De NDE als Bewijs voor Voortbestaan na de Dood’ , waarin een collega in een tweegesprek met een student laat zien hoe NDE’s een overtuigende aanwijzing bieden voor het hiernamaals.

Richard Martini
Van hem heb ik nog een van zijn regelmatige korte bijdragen op ‘Quora’ vertaald en hier geplaatst ‘Waarom klampen veel mensen zich vast aan het concept van een hiernamaals’. Hij is filmer en schrijver en heeft ondermeer ‘It’s a Wonderful Afterlife – Further Adventures in the Afterlife’ geschreven en de film ‘Flipside’ geproduceerd.

Het complete door mij vertaalde verhaal Leven in de Ongeziene Wereld’ (Life in the World Unseen) van Robert Hugh Benson met een concreet verslag van zijn ervaringen vanaf zijn ‘overgaan’ is hier ook te lezen en te downloaden. Dat is in feite de Sfeer van Illusie, die Frederic Myers in zijn overzicht van de opeenvolgende sferen de 3e sfeer noemt, die soms ook wel het Zomerland wordt genoemd.

In hfdst 2 – Het Overzicht van het Bestaan van ‘The Road to Immortality’ van E.B. Gibbes geeft Frederic W.M. Myers in zijn communicatie via het medium Geraldine Cummins een overzicht van de opeenvolgende fasen die de ziel in het hiernamaals doorloopt.

1. De Sfeer van de Stof
2. Hades of de tussensfeer
3. De Sfeer der Verbeelding
4. De Sfeer der Kleur (de wereld van Eidos)
5. De Sfeer van de Vlam
6. De Sfeer van het Licht
7. Het Onbegrensde, het Tijdloze

Tussen iedere sfeer of nieuw stadium van ervaringen is er een bestaan in Hades, of een overgangstoestand – een tussensfeer – waarin de ziel de door haar opgedane ervaringen beschouwt en haar keus maakt of zij hogerop de ladder van bewustwording zal stijgen of deze af zal dalen.

1. De Sfeer van de Stof omvat de ervaringen in stoffelijke vorm, in de materie, zoals de mens die kent. Deze ervaringen zijn niet beperkt tot het aardse leven. Er worden soortgelijke ervaringen in de talrijke sterrenwerelden opgedaan. Soms trilt het lichaam van de mens op aarde sneller of langzamer dan dat van de bewoner van die sterrengebieden. Maar het begrip “stoffelijk” drukt het karakter en de aard uit.

2. Hades is een begrip, dat overeen komt met de astrale sfeer. Onmiddellijk na het losmaken van het fysieke lichaam is er een korte periode van schijnbare desintegratie, een tijdelijke herschikking van die delen die je één maken.

3. De Sfeer der Verbeelding is een droomperiode, verbonden met het leven dat in de Sfeer van de Stof wordt doorgebracht.

4. De Sfeer der Kleur. Het bestaan in deze sfeer wordt niet beheerst door het zintuiglijk waarnemingsvermogen. Het wordt rechtstreeks door de geest bestuurd. Het is nog steeds een bestaan in een vorm en derhalve in een stoffelijke vorm. De substantie van deze vorm is een zeer ijle stof. Men zou het een etherische stof kunnen noemen. De sfeer der kleur bevindt zich binnen de aardse zone of in die van een sterrengebied, waarin de ziel haar ervaringen van het stoffelijke bestaan al vroeger heeft opgedaan.

5. De Sfeer van de zuivere Vlam. In deze sfeer begint de ziel het patroon te begrijpen, dat de geest heeft in het kleed van de eeuwigheid en van het gehele gevoelsleven van al die zielen, die door dezelfde geest gevoed worden (Groepsziel).

6. De Sfeer van Zuiver Licht. In deze sfeer ontvangt de ziel het zuivere begrip van alle voorgaande bestaansvormen van die zielen die tot haar Groepsziel behoren. Verder begrijpt zij het hele leven in het heelal alsmede dat van de ziel die nog in de stof is.

7. Tenslotte de Zevende Sfeer. De geest en zijn verschillende verschijningvormen zijn nu samengesmolten en gaan over in het Hoogste Bewustzijn, in de Goddelijke Gedachte, waarin het plan van het geheel berust, van wereld na wereld, van alle bestaansvormen van het verleden, van het nu en van de toekomst, van alles dat geweest is en zal zijn. Daarin ligt het steeds voortdurende en volledige bewustzijn, de ware werkelijkheid.