The Law of One

Eerder zei ik al, dat mijn wereldbeschouwing een mengeling is van dingen, die ik volledig zo beleef of die voor mij – zoals onze Zuiderburen plegen te zeggen – “zeker en vast” zijn met daarnaast dingen, die mij aanspreken, die ik interessant vind, maar waarvan ik niet goed weet hoe ze te beoordelen. De op deze pagina behandelde zaken vallen – weliswaar in verschillende gradaties – duidelijk in die laatste categorie.

Aansluitend op mijn kennismaking met de bevindingen van Edgar Cayce en mijn verdere verdiepen in de ontwikkelingen in reïncarnatie onderzoek (daarover meer onder de knop “Reïncarnatie/NDE” op de menubalk) kwam ik in contact met meer zaken, die hier ook aan raakten, zoals:

 1. De activiteiten van Don Elkins en Carla Rueckert, later aangevuld met Jim McCarty, die leidden tot de transcripties van 106 sessies, waarbij Carla als medium fungeerde, Don de vragen stelde en de entiteit “Ra” met hen communiceerde via ‘the instrument’ (= Carla) met als centrale thema ‘The Law of One’. Al het materiaal uit die 106 sessies werd bekend als ‘The Ra Material’. Ra maakte zich kenbaar als dezelfde Ra uit het oude Egypte uit de readings van Edgar Cayce.
 2. De activiteiten van Wynn Free en wat hem overkwam bij het schrijven van zijn boek “The Reincarnation of Edgar Cayce?” over David Wilcock rond 2002. Zijn bevindingen zijn afkomstig uit de communicatie (nog steeds) via Daphne Karandanis en Terry L. Brown met de Elohim, Ra en ook wel andere entiteiten. Tot haar overlijden in 2015 nam Carla ook regelmatig deel aan zijn wekelijkse radio uitzendingen.

Ik ben onzeker over hoe die informatie in te schatten, maar veel dingen – zeker die m.b.t. reïncarnatie en de evolutie van onze ziel – passen zeer wel in het wereldbeeld, dat mij aannemelijk voorkomt op basis van bronnen m.b.t. reïncarnatie onderzoek en onderzoek naar Nabij-de-Dood Ervaringen (NDE), alsook met de informatie van Edgar Cayce en andere mediums.

Vooraf nog als opmerking, dat ik het moeilijk vind om uit die grote hoeveelheid informatie met vele invalshoeken en betrokken personen met gebruik van vaak moeilijke terminologie in voor velen als exotisch overkomende verhalen een overzichtelijk beeld te schetsen. Dat zal noodzakelijkerwijs veel verwijzingen bevatten in de vorm van afzonderlijke documenten, boeken en video filmpjes. Maar zoals ik al zei heb ook ikzelf al dat materiaal nog niet verwerkt en is er nog veel waar ik me nader in verdiep.

Het lijkt me goed om eerst een beeld te geven van de achtergrond van deze personen en hun activiteiten en daarna meer in te gaan op hun boodschap, waarbij “The Law of One” het centrale thema is.

1.a De activiteiten van Don Elkins, Carla Rueckert en Jim McCarty
Dr. Don Elkins was in de vijftiger jaren in aanraking gekomen met het indrukwekkende werk van de Canadese radio ingenieur Wilbert B. Smith betrokken bij UFO research, die zelf ook contact had met buitenaardsen.
Smith had questionnaires ontwikkeld voor getuigen en gecontacteerden, hij vond verscheidene channels door de hele US en Canada die allemaal dezelfde dingen zeiden. Dankzij het werk van Smith wist Don, dat channeling het beste was, zo niet de enige manier om accurate informatie te krijgen over buitenaardsen.

Carla: “Ik ontmoette Don Elkins voor het eerst in 1962. Voor mij was hij een fascinerende persoonlijkheid, een ongewone combinatie van een college professor en psychisch onderzoeker.
In 1962 deed ik als college student mee met een experiment dat Don had opgezet om een hypothese te testen… Harold Price, een ingenieur van Ford Motor Company, had Don vertrouwd gemaakt met bepaalde informatie, die Don erg interessant vond. De bron ervan was naar men zei buitenaards… Don’s hypothese was dat dit fenomeen reproduceerbaar zou kunnen zijn; daarom nodigde hij een stuk of wat van zijn engineering studenten uit om mee te doen met een experiment… Ik was de dertiende deelnemer, nadat ik door een kennis geïnteresseerd was geraakt in het project”.

19 jaren gingen voorbij waarin Carla channelde met Don, zij trokken bij elkaar in, Don werd piloot bij een luchtvaartmaatschappij en had tijd beschikbaar voor research projecten.

In 1977 publiceerden zij samen een boek “Secrets of the UFO” met hun ervaringen van de achterliggende jaren. Bijgaand ook een radio interview naar aanleiding van dat boek met aandacht trekkende bevindingen. Daar werd in feite de grondslag gelegd voor hun verdere activiteiten, die leidden tot het Ra Materiaal.

Het Ra Materiaal
Nadat Jim McCarty er in december 1980 ook bij kwam om hen te helpen verbeterde hun contact al binnen enkele weken naar een veel hoger niveau. Hoewel veel mensen succesvol contacten tot stand hebben gebracht met 4D en 5D wezens, echt 6D werk zoals de Law of One serie is buitengewoon zeldzaam en waardevol.

In de inleiding van het eerste van de 5 boeken over het Ra Materiaal zegt Don Elkins: “Dit boek is een exacte transcriptie van band opnamen van zesentwintig sessies van een experiment dat werd opgezet om te communiceren met een buitenaards wezen. We begonnen met het experiment in 1962 en verfijnden het proces gedurende negentien jaren. In 1981 veranderden de experimentele resultaten van onze inspanningen sterk in kwaliteit en nauwkeurigheid. Dit boek is eenvoudigweg een verslag van het begin van die latere fase van ons werk.”
Na zijn overlijden in 1984 zetten Carla en Jim hun werk voort vanuit de stichting L/L Research .
Hier ook een serie video’s met audio weergave van de voorgelezen 106 sessies, die iemand gemaakt heeft.

Het channelen
Jim: “Carla verlaat haar fysieke lichaam en Ra gebruikt het dan voor het maken van de woorden, die de antwoorden vormen op Don’s vragen.” (een erg langzame manier van spreken en wat betreft die woorden een soms wonderlijk woordgebruik, wat het lezen af en toe bemoeilijkt. Zie daarom bij “Begrippen” ook enige uitleg).
Carla: “Ik daagde die entiteit uit in de naam van Christus, door te vragen om te verdwijnen als deze niet kwam als een boodschapper van Christus-bewustzijn. Hij bleef en dus opende ik mijzelf voor diens kanaal. Ik raakte dan bijna meteen in trance en de entiteit, die zichzelf Ra noemde, begon zijn serie contacten met ons.”
Dit is anders dan “bewust” channelen waarbij gedachten worden gechanneld en geïnterpreteerd door een bewust individu, in tegenstelling tot specifieke woorden, die via het spraakvermogen van het medium doorkomen. Het hele proces wordt beschreven in ‘Law of One Book 1’ .

Bijgaand een document van Wynn Free en Jim McCarty naar aanleiding van het overlijden van Carla Rueckert in 2015.

1.b De activiteiten van Wynn Free, Daphne Karandanis en Terry Brown
Wynn Free was tot rond 2000 een rondzwervende zanger en songwriter met grote interesse in metafysische zaken, waaronder het materiaal van Edgar Cayce. Toen David Wilcock als medium bekend werd en hij hem voor de online publicatie ‘Spirit of Ma’at’ ging interviewen en met David’s materiaal in contact kwam kreeg Wynn het sterke idee, dat hij weleens de reïncarnatie van Edgar Cayce zou kunnen zijn, die volgens diens eigen uitspraken eind vorige eeuw zou terugkeren. David’s bron beschreef zichzelf als een groepsziel met de naam Ra. Dat alles nam hem zo in beslag, dat hij dat uitgebreid verder ging bestuderen en op verzoek van de uitgever van ‘Spirit of Ma’at’ begon aan het schrijven van zijn uiteindelijk in 2004 gepubliceerde boek “The Reincarnation of Edgar Cayce?”.

Maar voor hij zover kwam raakte hij in een stroom van overrompelende ervaringen verzeild.
Tijdens een conferentie leerde hij Daphne kennen. Ze trokken bij elkaar in en toen ze kort daarna in een hoosbui op de snelweg onderweg waren begon Daphne tot hun beider totale verbazing te channelen met een bron die zich voorstelde als de Raad van Elohim. Het hele verhaal van wat er verder allemaal voortvloeide uit dat eerste contact heeft hij beschreven in ‘The Creator Gods of the Physical Universe Want to Talk to You’ . Omdat ik dat zo’n bijzonder verhaal vond heb ik het vertaald in het Nederlands. Toen zijn relatie met Daphne afstandelijker werd ging het channelen door met zijn vriendin Terry Brown. Tot heden hebben zij wekelijks radio programma’s met conference calls in verschillende groepen en verspreidt hij hun informatie via diverse websites .

Zowel de informatie in het Ra Materiaal van Don Elkins, Carla Rueckert en Jim McCarty, als dat van David Wilcock uit zijn contacten met de groepsziel Ra, alsook dat uit de contacten van Wynn Free, Daphne Karandanis en Terry Brown met de Raad van Elohim en dat van de eerdere Edgar Cayce tot diens overlijden in 1945 sluiten geheel op elkaar aan.

2. The Law of One
Het Ra Materiaal gaat in op een veelheid aan onderwerpen en is van de website L/L Research te downloaden in de vorm van 5 boeken onder de naam ‘THE RA MATERIAL  By Ra,  An Humble Messenger of The Law of One’

Het materiaal is bij tijd en wijle lastig te lezen, doordat:
– soms wonderlijke bewoordingen worden gebruikt. Daarom hierna een toelichting op enkele termen
– er geen onderwerpsgewijze indeling is. Op een afzonderlijke website wordt daarom de mogelijkheid geboden het materiaal door te bladeren op sessie nummer of op categorie (incl. definities), waarbij het verspreide materiaal per onderwerp bij elkaar is gegroepeerd

Verder heeft Carla Rueckert in 2001 het materiaal meer samenhangend beschreven in ‘A Wanderers Handbook’.

Mike Waskosky heeft in 2015 een totaal overzicht van het materiaal gegeven in een uitgebreide presentatie met een honderdtal slides. Het is jammer, dat zijn stem af en toe wat moeilijk te volgen is door snel uitgesproken en half ingeslikte woorden, maar samen met de slides wordt in die video in ieder geval een duidelijk overzicht gegeven. Daarnaast heeft hij op zijn site meer informatie.

Enkele van die onderwerpen geef ik hierna beknopt weer.

De Law of One

Ra/Rueckert (1981):

 • “Jullie zijn eenheid. Jullie zijn oneindigheid.
  Jullie zijn liefde/licht, licht/liefde.
  Jullie zijn.
  Dit is de Law of One.”(B1, 67)
 • “De Law of One, hoewel niet in woorden uit te drukken, zou je kunnen benaderen door te zeggen dat alle dingen één zijn, er geen polariteit is, geen goed of kwaad, geen disharmonie, maar slechts één identiteit. Alles is één; en dat ene is liefde/licht, licht/liefde, de Oneindige Schepper.” (B1, 85)
 • “DE LAW OF ONE ZEGT DAT ALLE DINGEN ÉÉN SCHEPPER ZIJN. DUS ZOEKEN VAN DE SCHEPPER WORDT NIET ALLEEN GEDAAN IN MEDITATIE EN IN HET WERK VAN DE ADEPT, MAAR IN DE ERVARING VAN IEDER MOMENT.” (B3, 49)
 • “IN ELK ONEINDIG KLEIN DEEL VAN JEZELF WOONT DE ENE MET AL ZIJN KRACHT.” (B1, 146)
 • “Laten we ons herinneren dat we allen één zijn. Dat is het belangrijke inzicht (learning/teaching). In deze eenheid is liefde besloten. Dat is een belangrijk inzicht. In deze eenheid ligt licht. Dat is de fundamentele boodschap in alle sferen van gematerialiseerde existentie. Eenheid, liefde, licht en vreugde; dat is het hart van de evolutie van de geest.”
 • “Iedere verantwoordelijkheid is een eer; en iedere eer een verantwoordelijkheid.”
 • “De kern van de discipline van de persoonlijkheid is drieledig. Eén, ken jezelf. Twee, accepteer jezelf. Drie, wordt de Schepper. Die derde stap is de stap die, wanneer bereikt, de nederigste persoon begaan met iedereen oplevert…”
 • “Wij suggereren dat de aard van alle manifestatie illusoir is en slechts een functie heeft voor zover de entiteit van vorm en schaduw verandert naar de Ene.”

Begrippen

 • Distortion (vervorming, afwijking) = alles wat ten onrechte begrepen wordt als afzonderlijk of individueel, (aangezien alles immers Eén is)

– “Het eerst gekende in de schepping is oneindigheid. De oneindigheid is schepping.” Ook genaamd “intelligente oneindigheid”
–  “Oneindigheid werd zich bewust. Dat was de eerste stap.”
– “Eerste Distortion” of “Wet van de Vrije Wil”
–  “Deze afwijking van de Law of One laat zien dat de Schepper Zichzelf wil kennen.”
–  “De Tweede Distortion”
–  “Bewustzijn veranderde de focus van oneindigheid naar oneindige energie” – “Het meest algemene [van jullie] benamingen, ofwel Liefde of Logos”
–  Liefde wordt “Het creatieve principe” genoemd (het Griekse Logos)
–  “de grote activeerder en voornaamste co-Creator”
–  “vrije wil krijgt focus” door Liefde
–  “Er bestaat geen groter wonder dan oprechte hunkering naar liefde”
–  “De volgende stap is een oneindige reactie op het creatieve principe, [Liefde, uit] vrije wil. Op die manier worden vele, vele dimensies, oneindig in aantal, mogelijk”
–  “Licht” of “Derde Distortion” of “de aard van alle energie”
–  De “energie patronen beginnen hun eigen lokale ritmes en energievelden te reguleren en creëren zo dimensies en universums”
–  De energieën bewogen in steeds intelligentere patronen totdat zij door de individualisering van de verschillende energieën die [Liefde] uitstraalden co-Creators werden. Op die manier ontstond de zogenaamde fysieke materie.

 • Learning/teaching (passief/actief leren) = is eigenlijk inzicht. De wonderlijke passieve/actieve verwoording houdt waarschijnlijk verband met het willen vermijden inbreuk te maken op onze vrije wil
 • Service to self / Service to others (dienstbaar aan jezelf of aan anderen) = Zelfzucht, gericht zijn op jezelf, egocentrisch, eigenbelang naast altruïstisch, gericht zijn op of begaan zijn met anderen, empathie, inclusief denken
 • vibratory sound complexes (trillende geluidscomplexen) = woorden, namen
 • mind/body/spirit complex (verstand/lichaam/geest) = onze wezens bestaande uit de 3 componenten: 1) denkvermogen, gedachten, verstand, 2) lichaam en 3) geest, ziel
 • social memory complex (sociaal geheugen complex) = meervoud of een hele groep

In het kort

 • Ra, Sessie 4: “De Law of One, hoewel meer dan in de beperkingen van woorden, zoals jullie trillende geluidscomplexen (vibratory sound complexes) noemen, kan deze benaderd worden door te stellen dat alle dingen één zijn, dat er geen polariteit is, geen goed of kwaad, geen disharmonie, maar alleen identiteit. Alles is één, en dat ene is liefde/licht, licht/liefde, de Oneindige Schepper.”
 • Ra’s allereerste statements: “Laat ons een ogenblik stil staan bij het denken. Wat is dat, mijn vrienden, als we het denken nemen? Hebben jullie vandaag dan gedacht? Wat voor gedachten hebben jullie vandaag gedacht? Wat voor gedachten maakten vandaag deel uit van een oorspronkelijke gedachte? In hoeveel van jullie gedachten was de schepping aanwezig? Zat er liefde in? En was er sprake van onverplichte empathie? Jullie maken geen deel uit van een materieel universum. Jullie zijn onderdeel van een gedachte. Jullie dansen in een balzaal waarin materie niet bestaat. Jullie zijn dansende gedachten. Jullie bewegen je lichaam, je denken, en je geest in tamelijk excentrieke patronen, omdat jullie het concept dat jullie deel uitmaken van de oorspronkelijke gedachte niet goed begrepen hebben.”
 • Don: “Waarschijnlijk is de aard van Ra het moeilijkste te begrijpen.
  Ra is een zgn zesde-dichtheid sociaal geheugen complex (social memory complex). Nu de Aarde het einde van de derde-dichtheid cyclus van evolutie nadert, betekent dit dat Ra drie evolutionaire cycli verder is dan wij. Of met andere woorden, Ra’s huidige evolutie stadium is miljoenen jaren verder dan dat van Aardbewoners”
 • Ra beantwoordt alleen vragen
  2.1 “[we hebben] een bepaalde manier om te communiceren [met mensen]… en dat is door het beantwoorden van vragen om informatie. Dat format bevalt ons.”
  “Ik zal geen series geschikte vragen suggereren. Dat is aan jullie voorbehouden als vrije uitvoerder van de Law of One”
 • 6.24 Ik ben een van de leden van de Confederatie van Planeten in Dienst van de Oneindige Schepper. Er zijn ongeveer drieënvijftig beschavingen, die ongeveer vijf honderd planetaire bewustzijnscomplexen omvatten in deze Confederatie. … Het is een werkelijke Confederatie in die zin dat de leden niet gelijk zijn, maar verenigd in dienstbaarheid overeenkomstig de Law of One.
 • Sessie 1: [we] maakten contact met een ras van jullie planetaire soort, dat jullie Egyptenaren noemen. …de priesters en bevolking van die tijd verdraaiden al snel onze boodschap door die te beroven van de, laat ons zeggen, compassie waaronder eenheid wordt verstaan in haar ware aard.
 Aangezien die alles omvat, kun je van niemand een afkeer hebben [haten]. “we trokken ons toen terug vanuit de hypocriete positie, waarin we ons terecht hadden laten komen.”
 • Het menselijke patroon komt zeer algemeen voor in het gehele sterrenstelsel, maar de mensen op aarde hebben een ongewoon moeilijke tijd gehad om zich aan te passen aan de veelheid van invloeden waar we aan onderworpen waren
 • Verschillende buitenaardse groepen hebben bijgedragen aan onze genetica en hier zielen heengebracht van andere planeten zoals Mars en een planeet die zich tussen Mars en Jupiter bevond en vernietigd werd door oorlog 
(= Mardek)
 • We bevinden ons aan het eind van een cyclus van 75.000 jaar om aan de “wetten van liefde” te voldoen door keuzes uit vrije wil – velen van ons zijn hier regelmatig gereïncarneerd in een groot deel van die tijd
 • We hebben geen grootse prestaties geleverd bij het leren van en kiezen voor de wetten van liefde, maar dat is OK. De Aardse periode van “onverminderde disharmonie” loopt dit decennium ten einde en dit is in feite de tijd waar Jezus over sprak. Hij sprak ook over in aantocht zijnde buitenaardse wezens die aan het einde van het tijdperk komen.
 • Ons zonnestelsel beweegt naar een energetisch dichter deel van de Melkweg waar onze huidige fysieke lichamen niet goed in gedijen, hoewel sommige mensen geboren beginnen te worden met lichamen, die die energie aan kunnen
 • Wij moeten ons onvoorwaardelijke liefde eigen maken om klaar te zijn voor “4e dichtheid” super lichamen die gebouwd zijn om te beginnen de “wetten van licht” te zoeken – hoewel veel mensen nog geboren zullen moeten worden op een andere planeet om de “3e dichtheid” te herhalen
 • De “Goeden” zijn beschikbaar om ons te helpen als we daarom vragen (“de Confederatie van Planeten in Dienst van de Oneindige Schepper”). De “Raad van Saturnus” moet speciale vragen goedkeuren wanneer onze vrije wil in het geding zou kunnen zijn.
 • De “Slechten” hebben duizenden jaren geprobeerd ons te manipuleren om te pogen invloed te krijgen (“Orion Groep”) – zij hebben een afzonderlijk pad, maar maken nog deel uit van het overall plan van de Melkweg om onze groei te promoten.
 • Velen van ons zijn in feite van dezelfde rassen “goeden”, maar met verlaagde trillingsgetallen om hier te incarneren, om te helpen tijdens de transitie
 • Onze Melkweg experimenteerde aanvankelijk met volledig bewuste en liefdevolle wezens, maar het leerproces verliep te langzaam en dus werd gekozen voor experimenten met vergeten
 • Bepaalde delen van ons sterrenstelsel worden gebruikt door diegenen die vol overgave het pad van “zelfzucht” kozen, waar overwinnen het belangrijkste is
 • Negatieve buitenaardse wezens en invloeden worden nog kort gehouden door een “quarantaine” wat onze mogelijkheden in evenwicht helpt houden om onze wegen te kiezen
 • Om ons te ontwikkelen tot het stadium waar Ra al is moeten alle negatieve buitenaardsen uiteindelijk hun polariteit omzetten om nog verder in liefde te groeien (het wordt in de hogere sferen makkelijker om het liefhebben van anderen als hetzelfde te zien als eigenliefde)
 • Negatieve buitenaardsen van een hoger niveau die nog steeds redenen zien om te vechten worden “uitgeput door het niet kunnen manipuleren”, terwijl “de positieven [alleen] uitgeput raken door het niet kunnen accepteren van wat is gegeven.” [25.5]

Dichtheden

1.  Water/Vuur/Aarde/Lucht (“stenen leven”)
2.  Plant/Dier, minder vaak mineralen/kristallen
3.  Intelligent zelf bewustzijn – “De Keuze”
4.  Beheerst door de Wetten van Liefde of Begrip
5.  Beheerst door de Wetten van Licht of Wijsheid
6.  Wezens die vibreren met de “Law of One” (het Hogere Zelf ook)
7.  Wet van Eeuwig zijn – Verwerven van Spirituele massa voorafgaand aan hereniging
8.  Een mysterie, maar alles begint opnieuw in het volgende universum “octaaf”
Ra: “veel wordt verloren bij overgang van het concept van dichtheid naar dichtheid”

 • [In de eerste] dichtheid van bewustzijn, het minerale en water leven op de planeet die het bewuste zijn leren van vuur en wind. Dit is de eerste dichtheid.”
 • “Waar de actieve principes van vuur en lucht waaien en witheet branden mbt dat wat komen gaat, leert het water zee, meer en rivier te worden en de mogelijkheid te bieden voor levensvatbaar leven. De aarde leert gevormd te worden, en zo de mogelijkheid voor levensvatbaar leven te bieden.”
 • “…eerste dichtheid bestaan streeft naar de tweede-dichtheid lessen van een soort bewustzijn, dat eerder groei inhoudt dan oplossing of willekeurige verandering.” [Neemt] ongeveer twee miljard van jullie jaren”
 • De tweede dichtheid is de dichtheid van het hogere planten en dieren leven
 • “Het tweede-dichtheid concept van op zichzelf gericht zijn/egocentrisme (serving self) houdt ook het begaan zijn in met diegenen die verbonden zijn met de stam of kudde. Alles wordt gezien als zelf, aangezien wanneer de stam of kudde verzwakt wordt, dat bij sommige vormen van tweede-dichtheid entiteiten ook geldt voor de entiteit binnen die stam of kudde.”
 • “[In tegenstelling tot rationeel denken functioneren zij] grotendeels op basis van intuïtie wat praktisch uitwerkt voor het boeken van resultaten”
 • “Er is veel baat bij op tuinieren en zorg voor de omgeving, want wanneer dat wordt gedaan uit liefde voor het scheppen van tweede-dichtheid bloemen, planten en kleine dieren zijn die zich bewust van die begaanheid en geven dat terug.”
 • “Het zogenaamde huisdier is het meest algemene voorbeeld van tweede-dichtheid overgang tijdens de derde-dichtheid cyclus. Het dier wordt blootgesteld aan de individualiserende invloeden van de verbondenheid tussen dier en [persoon], en die individualisering veroorzaakt een sterke groei in het vermogen van het [dier] zodat bij beëindiging van het fysieke complex het [dierlijke] gedachten/lichaams (mind/body) complex, zogezegd niet meer terugkeert in het ongedifferentieerde bewustzijn van die soort .”
 • “Dat proces duurt langer wanneer er niet in wordt geïnvesteerd door geïncarneerde derde-dichtheid wezens.”
 • “De entiteit wordt zich er langzaam bewust van dat hij, laten we zeggen, behoeften heeft, die niet dierlijk zijn; ofwel die niet direct voortkomen uit overleven. Die behoeften houden in: de behoefte aan gezelschap, de behoefte aan lachen, de behoefte aan schoonheid, de behoefte om het universum om zich heen te kennen. Dat zijn de beginnende behoeften.

Met het toenemen van de incarnaties worden meer behoeften ontdekt: de behoefte om te onderhandelen, de behoefte om lief te hebben, de behoefte om liefgehad te worden, de behoefte om dierlijke gedragingen op te heffen naar een universeler perspectief.”

90.12 [Onze Logos] verkoos de tweebenige, rechtopstaande vorm van de tweede-dichtheid apen om in te investeren [mogelijk vanwege] het zeer voor de hand liggende ontwikkelen van spraak  wat volledig voorrang kreeg boven het communicatie concept van telepathie… de tegenover liggende duim werd als een excellent middel beschouwd om het versluieringsproces te intensiveren, zodat we – eerder dan de kracht van het denken te herontdekken – [zouden] neigen naar het maken, vasthouden en gebruiken van fysieke werktuigen.

19.9 [De tweede-dichtheid vorm] verloor de lichaamsbeharing, zoals jullie dat noemen, de bekleding van het lichaam om dat te beschermen, het veranderen van de structuur van de nek, kaak en voorhoofd om makkelijker stemgebruik en de voor derde-dichtheid behoeften karakteristieke grotere schedel ontwikkeling mogelijk te maken.

19.13 “het ontwaken van het fysieke voertuig, zoals jullie dat noemen, werd ontworpen om entiteiten een predispositie mee te geven om met elkaar te handelen. Op die manier kunnen de lessen voor het leren kennen van liefde beginnen”

De snelste manier om te leren is door om te gaan met anderen (other-selves). Dat is een veel grotere katalysator dan alleen omgaan met je zelf. Omgaan met het zelf zonder anderen staat gelijk met leven zonder wat jullie spiegels zouden noemen. Op die manier kan het zelf de vruchten van het bestaan niet zien. Dus iedereen kan iedereen helpen door reflectie. …een primaire reden voor het verzwakken van het fysieke voertuig…”

 • [75.000 jaar geleden] bestond de derde-dichtheid bevolking misschien voor de helft uit entiteiten afkomstig van de Rode Planeet, Mars, zoals jullie die noemen. Misschien voor een kwart uit tweede-dichtheid uit jullie planetaire sfeer. Ongeveer een kwart uit andere bronnen en [14] andere planetaire sferen van wie entiteiten deze planetaire sfeer kozen voor derde-dichtheid werk.
 • [Meer recent, raakten miljarden nieuwe mensen] “vooral degenen van de planetaire sfeer die jullie Mardek noemen [of Tiamat], die in staat raakten om weer derde-dichtheid aan te nemen, geleidelijk hun zelf veroorzaakte vorm beperkingen kwijt”
 • [Die van] Deneb [kozen voor] wat jullie China zouden noemen
 • Onze aarde houdt tegenwoordig dichtheden 1 tot 3 in leven, maar zal spoedig ook de 4e ondersteunen
 • 1e dichtheid: 2 miljard jaren
 • 2e dichtheid: 4,6 miljard jaren (de langst durende dichtheid)
 • 2e naar 3e dichtheid overgang: ongeveer 1.350 jaren
 • 3e dichtheid: 25.000 en 75.000 jaren (precessie van de equinoxen keer 3)
 • 3e naar 4e dichtheid overgang (100/150 tot 700 jaren “gelet op de grilligheid van jullie mensen”)
 • 4e dichtheid: 30 miljoen jaren (levensduren van 90.000 jaren)

De “beste manier” om begaan te zijn met anderen (service-to-others)

 • “[In het bijzonder] is het voor elke zoeker in derde dichtheid het beste om als dat unieke denken/lichaam/geest (mind/body/spirit) complex begaan te zijn met anderen. Dit betekent, dat het denken/lichaam/geest complex dan binnen zichzelf af moet gaan op de intelligentie van het eigen onderscheidingsvermogen voor de beste manier om begaan te zijn met anderen. Dat zal voor iedereen verschillend zijn.”
 • “[In het algemeen] is de beste manier om begaan te zijn met anderen het voortdurend erop uit zijn om de liefde van de Schepper te delen zoals die zelf innerlijk beleefd wordt. Dat vraagt om zelfkennis en het vermogen om het zelf zonder aarzeling open te stellen voor de ander. Dat gaat over uitstralen van wat de essentie is, ofwel het hart…”
 • “[Omgaan met anderen] Om katalyseren in wat voor vorm ook in werking te stellen is slechts mogelijk door het allerbelangrijkste, namelijk het uitstralen van realiseren van eenheid met de Schepper vanuit het zelf”

“Een ander zelf kan je geen verlichting leren, maar er alleen inzicht in geven door informatie en inspiratie, ofwel een delen van liefde, van het mysterie van het onbekende wat de ander dan in beweging doet komen en een begin laat maken met het zoekproces wat op een gegeven moment eindigt, maar wie kan weten wanneer een entiteit de poort naar het heden zal openen?”

Het Hogere Zelf

Je bestaat tegelijkertijd op alle niveaus. Het klopt dat je je hogere zelf bent in midden-zesde dichtheid en, bij jullie manier van meten wat jullie als tijd kennen, is je hogere zelf jouzelf in je toekomst.

70.10 De schijnbare tegenstellingen tussen determinisme en vrije wil smelten weg wanneer wordt geaccepteerd dat er zoiets bestaat als werkelijke simultaneïteit. Het hogere zelf is het eind resultaat van alle door het denken/lichaam/geest complex ervaren ontwikkeling tot dat moment.

37.6 Het hogere zelf is als de kaart waarop de bestemming bekend is; de wegen erheen zijn heel goed bekend, die wegen die ontworpen zijn door intelligente oneindigheid die werkt via intelligente energie.

“Het hogere zelf aspect kan echter alleen programmeren voor de lessen en bepaalde vooropgestelde beperkingen die het kiest in een incarnatie. Verder is het volledig een kwestie van de vrije keuze van iedere entiteit.”

Er is een perfect evenwicht tussen het bekende en het onbekende.

 • “Het Hogere Zelf, zoals jullie dat noemen, is dat zelf dat bestaat met volledige kennis van de accumulatie van ervaringen van de entiteit, en helpt de entiteit bij het bereiken van heling uit de ervaringen die niet goed geleerd zijn en assisteert bij het verdere programmeren van de levenservaring, zoals jullie dat zouden kunnen noemen.”
 • “Bij positief ingestelde individuen liggen afwijkingen binnen het fysieke complex meer voor de hand, vanwege het ontbreken van belangstelling voor het zelf en de nadruk op begaan zijn met anderen. En verder, wordt in een ongepolariseerde entiteit een katalysator van fysieke aard willekeurig gegenereerd. De gehoopte uitkomst is, zoals jullie zeggen, de oorspronkelijke keus van polariteit. Vaak wordt die keus niet gemaakt, maar de katalysator blijft actief. In het negatief ingestelde individu wordt het fysieke lichaam waarschijnlijk met meer zorg onderhouden en het denken gedisciplineerd tegen fysieke afwijkingen.”

Karma

•    “Ons begrip van karma zou je beweging naar energieloosheid kunnen noemen. Die acties, die in beweging gezet zijn zullen doorgaan om manieren te vinden om tot evenwicht te komen, totdat het controlerende of hoger principe, wat je kunt vergelijken met afremmen of stoppen, wordt opgewekt. Dat stoppen van de inertia van actie kan vergeving genoemd worden. Die twee concepten zijn niet te scheiden.”
•    “In vergeving ligt het stoppen van het wiel van actie, of wat jullie karma noemen.”
•    Vraag: “is er dan soms een programmering, zodat je een katalysator zult ervaren die je in staat stelt om een punt van vergeving te bereiken en daardoor het karma te verlichten?”
Antwoord: “Dat klopt in zijn algemeenheid. Zowel het zelf als een betrokken ander-zelf kunnen echter, op ieder moment door het proces van inzien, acceptatie en vergeving deze patronen verbeteren. Dat geldt op ieder moment tijdens een incarnatie. Zo kan iemand die een actie in beweging gezet heeft dat vergeven en die fout nooit meer maken. Dat remt of stopt ook wat jullie karma noemen.”
•    “Voor een denken/lichaam/geest complex dat verhongert is het passende antwoord het voeden van het lichaam. Je kunt daaruit afleiden wat nodig is.”
“We kunnen suggereren om je te proberen in te leven in de ander en zo die actie te doen die de ander nodig heeft, het te begrijpen vanuit het bevattingsvermogen en bewustzijn van het andere-zelf. In veel gevallen betekent dat niet het inbreuk maken op het element van vrije wil. Het is echter een delicate zaak om begaan te zijn. Compassie, meevoelen en empathie helpen bij het vermijden van de uitingen van menselijk bevattingsvermogen en bewustzijn.”

Tijdperken

De voorouders en Maldek
705.000 jaar geleden
Maldek uit elkaar geknald door nucleaire oorlog; de inwoners verstrikt geraakt in een verknoping van angst.
600.000 jaar geleden
Een entiteit van de Confederatie is in staat om de Maldek entiteiten te helpen uit hun angstverknoping te geraken
500.000 jaar geleden
Overgang van Maldek entiteiten naar 2e dichtheid lichamen op aarde voor “karma verlichting.”
46.000 jaar geleden
Maldek entiteiten vragen de Confederatie om hulp; Maldek entiteiten verkiezen te incarneren in de planetaire sfeer (Aarde)
Van Mars tot Atlantis
75.000 jaar geleden
Overgang van Mars entiteiten naar de Aarde door Yahweh met behulp van het cloning proces wat quarantaine nodig maakt.

31.000 jaar geleden

Atlantis beschaving begint haar ontwikkeling (agrarisch)
15.000 jaar geleden
Begin van snelle Atlantese technologische ontwikkeling.
11.000 jaar geleden
Eerste oorlog in Atlantis – 40% vernietigd.
10.800 jaar geleden
Tweede oorlog in Atlantis – het meeste vernietigd
9.600 jaar geleden
Uiteindelijk wegzinken van Atlantis.
De overgang begint
1936 (1981 minus 45 jaren)
Verhoogde intensiteit van 4e dichtheid trillingen begint.
1945 AD
Verhoogde UFO gedachte-vorm verschijning van de confederatie, die samenvalt met het nucleaire tijdperk.

~1950s AD

Verhoogde instroom van Wanderers, 4D “dubbel-belichaamde” kinderen om de Oogst te ondersteunen.
~2011 AD
Ongeveer datum van derde-dichtheid oogst. Einde van “onverminderde disharmonie”
1981 tot ~2036/2081–2681 AD
Overgang van derde naar vierde dichtheid.

Het Law of One materiaal omvat in feite een aantal verhalen:

 • In de materiële sfeer is alles illusie, gedachte, onderdeel van de Logos, Oneindige Intelligentie (hetzelfde als in Johannes: In den beginne was het Woord). Daarna bewustzijn, toen energievelden en het ontstaan van tijd en ruimte. Tijd/ruimte: liefde en ruimte/tijd: licht
 • De verschillende dichtheids-entiteiten en evolutie van de ziel, de geest, het Hogere Zelf in vele opvolgende reïncarnaties
 • De planeet Aarde is in de 3e dichtheid en de enige plek, waar geïncarneerde zielen met hun vrije wil keuzes kunnen maken voor service-to-others dan wel service-to-self met karma als consequentie
 • De overgang van 3e naar 4e dichtheid aan het eind van de 75.000 jaren cyclus is aanstaande nu de aarde in een dichter energieveld met hogere trilling terecht komt dichter bij de zon. Dat zal in het decennium rond 2012 gebeuren (tussen nu en 2022?). Degenen, die daar klaar voor zijn (service to others) gaan over, de anderen naar een andere 3e dichtheid planeet.