De fysische en metafysische werkelijkheid

Het voorgaande laat zien, dat mijn beleven van de fysische en de metafysische werkelijkheid tijdens mijn leven, zeg de afgelopen zestig jaar,  een forse ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Vroeger bestond mijn fysische werkelijkheid gewoon uit alle materiële dingen in het dagelijkse leven om je heen die je met je 5 zintuigen waarneemt, zoals zonnestralen en regen, water om te zwemmen en ijs om op te schaatsen, je lichaam en eten om gezond te blijven, je huis, bezittingen, materialen, stoffen, maar ook geluid, smaak, reuk, voelen, enz, enz en daarnaast geloof in God en de hemel, ook al wist eigenlijk niemand wat je je daarbij moest voorstellen, afgezien dan van wat de kerk en de Bijbel je daarover vertelden.

Beiden hebben geleidelijk veel meer diepte en nuancering gekregen, zoals de verschillende pagina’s op deze website vertellen. Tegenwoordig noem ik dat het dualisme, zoals dat in de filosofie heet. En beiden zijn voor mij heel reële werkelijkheden.

De materiële, fysische werkelijkheid door alle technologische ontwikkelingen, nieuwe inzichten in de chemie en natuurkunde, medische wetenschap, geologie, kosmologie, noem maar op. Het heeft in ieder geval een grotere interesse gewekt voor de natuurkunde, quantum fysica, snaren theorie, ruimte/tijd en tijd/ruimte, zwarte gaten en dergelijke, waarbij ook de geluiden, dat de moderne theoretische fysica op fantasieën en onbewijsbare aannames is gebaseerd. Het is boeiend om die ontwikkelingen te volgen, althans voor zover het niet boven mijn pet gaat en dat is al snel.

En daarnaast mijn zeer sterk veranderde inzichten en verwachtingen in de metafysische werkelijkheid. Daarbij spelen de gegroeide inzichten door wetenschappelijk onderzoek in de laatste decennia met betrekking tot reïncarnatie en Nabije-doodervaringen een wezenlijke rol. Daar ga ik nader op in op een aparte pagina onder de knop Reïncarnatie/NDE. Maar hier kan alvast mijn stellige overtuiging van het eeuwig voortbestaan van je ziel genoemd worden, als het zich steeds verder evoluerende Hogere Zelf op basis van alle geaccumuleerde persoonlijke ervaringen in de opeenvolgende incarnaties. In ieder geval kan ik op geen enkele manier meevoelen met de grote (en groeiende?) groep mensen, die zich niet kunnen vinden in een metafysische werkelijkheid en verbaas ik mij ook wel over zoveel kortzichtigheid. Hoewel mijn spirituele ontwikkeling zich heel geleidelijk sterk heeft verdiept kan ik mij daarmee toch ook niet meer thuis voelen in een geïnstitutionaliseerde kerk als gemeenschap waarin je samen je geloofsopvattingen wilt kunnen delen. En daaromheen is er dan nog mijn sterk aangetrokken voelen tot de informatie van Edgar Cayce, het Ra  Materiaal met sterke overeenkomsten met de gnostische wijsheid. En daarnaast ook het materiaal van Wynn Free, hoewel ik nog steeds niet goed weet hoe dat allemaal in te schatten. Onder de knop Reïncarnatie/NDE ga ik dieper in op wat er de afgelopen jaren in toenemende mate aan inzichten groeit uit het wetenschappelijk onderzoek van onweerlegbaar feitenmateriaal rond reïncarnatie en Nabije-doodervaringen.

En tenslotte mijn kennismaken in 2017 met de bevindingen van Dr. Alan Ross Hugenot uit zijn eigen Nabije Doodervaring en daarop volgende paranormale kwaliteiten en zijn brede studie (met eigen actieve deelname) naar de wetenschappelijke onderbouwing van het paranormale en het non-lokale (voort)bestaan van het bewustzijn op basis van de Quantum Electro-Dynamica en het Biocentrisme. Die inzichten vormen de brug om die twee werelden met elkaar te verbinden in een nieuw metaparadigma over een bewust universum, dat ten grondslag ligt aan de materiële werkelijkheid, die alleen bestaat bij beschouwen door bewuste wezens.

Ik vind het dan ook een bijzondere ervaring, dat wat ik al in 1985 vaag intuïtief aanvoelde en trachtte weer te geven als mijn opvattingen over identiteit, bewustzijn en je verwant weten met elkaar in een enkele pagina steeds meer mijn overtuiging is geworden en wat ik ook bevestigd zie in de opvattingen van The Law of One, van de gnosis en de onderzoeksresultaten met betrekking tot reïncarnatie en Nabije-doodervaringen.