Andere godsdiensten

De 5 grote wereldgodsdiensten

Heel in het kort de 5 grote wereldgodsdiensten (waarbij de titel een link vormt naar wikipedia). Onder de knop ‘Religies’ ga ik daar dieper op in:

Hindoeïsme
In Voor Indië wordt het Hindoeïsme, een van de oudste godsdiensten, beleden. De hindoes kennen ontelbare goden. De belangrijkste zijn Brahman, Visjnuh en Shiva. De Veda’s, de heilige boeken, omschrijven het geloof en de plichten.
De hindoe gelooft in reïncarnatie. Het nakomen van de godsdienstige verplichtingen en de wijze van leven zijn van invloed op een goede of slechte wedergeboorte.
De hindoemaatschappij is verdeeld in vijf kasten. De kaste wordt door geboorte bepaald. Verandering van kaste is onmogelijk. De hoogste kaste is die van de Brahmanen, de priesters. Paria’s zijn de kasteloze hindoes. Zij behoren tot de uitgestotenen van de samenleving. De koe wordt als heilig beschouwd, evenals de rivier de Ganges. Bij hun geloofsbeleving maken de hindoes vaak gebruik van meditatie, ascese en yoga.
In de zestiger jaren deed in Amsterdam de Hare Krishna beweging met de Bhaghavad Gita (onderdeel van de Mahabharata) nogal van zich spreken.

Het Boeddhisme
De Indische prins Gautama (560-486 v.Chr.) behoorde tot de kaste van de strijders. Hij gaf zijn luxe leven op en ging op zoek naar de waarheid, die hij slapend onder een vijgenboom vond. De mens diende zich te verlossen van het lijden om zo uiteindelijk het Nirwana te bereiken. Daarbij speelt de reïncarnatie een belangrijke rol. Vijf geboden moet de gelovige onderhouden: laten leven wat leeft, afzien van te nemen wat niet gegeven wordt, een kuis leven leiden, de waarheid spreken en zich onthouden van bedwelmende middelen. In het Boeddhisme vielen mij de vaak heel concrete, logisch-rationele concepten op in contrast met het nogal eens vage dominees jargon waar ik mee opgroeide.
Het Boeddhisme was in het begin vooral een geloof van monniken. Later kwamen er vormen van Boeddhisme die zich meer op de leek richtten. Het gebod van de geweldloosheid maakte de boeddhist tot vegetariër en pacifist.
Het Boeddhisme is vooral verbreid in Achter Indië en heeft verder miljoenen volgelingen in de rest van Zuid Oost Azië.

Joodse Godsdienst
De Joden hebben een monotheïstische godsdienst. Jaweh had het volk Israël uitverkoren zijn Schepping te vervolmaken in het Beloofde Land (Palestina).
In de Thora schreef Mozes een groot aantal wetten op, o.a. de Tien Geboden, die het dagelijks leven nauwkeurig regelden. Het Oude Testament bevat naast wetten en regels ook stukken Joodse geschiedenis. Uitspraken van Rabbijnen over de Thora werden later verzameld in het tweede belangrijke Joodse boek de Talmoed. Belangrijke Joodse feestdagen zijn het Nieuwjaarsfeest, het Paasfeest en de Grote Verzoendag.
Het Joodse volk is vaak onderdrukt (Egyptenaren, Babyloniërs, Assyriërs , Perzen en Romeinen). Tijdens de diaspora traden profeten op en ontstond de gedachte dat een Messias het volk zou verlossen. Het belangrijkste Joodse heiligdom was de tempel in Jeruzalem, die in 70 door de Romeinen werd verwoest. Wat er nog van rest is de zgn Klaagmuur. De Joden houden hun religieuze bijeenkomsten in de synagoge. De Sabbat (zaterdag) is voor de orthodoxe Jood een absolute rustdag.

De Islam
In 610 verscheen de engel Gabriël aan Mohammed (570-632), een rijk geworden koopman uit Mekka. Hij kreeg de opdracht de leer van de enige god Allah te verbreiden. De Islam had veel met het Jodendom en het Christendom gemeen. Mohammed beschouwde zich als een profeet. Hij had de opdracht de leer van Allah te verbreiden. Zijn stamgenoten, de polytheïstische Arabieren, waren hem eerst vijandig gezind. Daarom vluchtte hij van Mekka naar Medina (622). Met deze Hidjra begint de Mohammedaanse kalender. In 630 veroverde Mohammed Mekka, de stad van de Ka’aba. De zegetocht van de Islam was begonnen. In de Heilige Oorlog (Djihad) werden Noord Afrika, Spanje en het Nabije Oosten voor de Islam gewonnen. De leer van de Islam is vrij eenvoudig. Zij gaat uit van de zgn vijf zuilen: 1) de geloofsbelijdenis: Er is maar één God, Allah, en Mohammed is zijn profeet 2) het vijf maal daagse gebed 3) het geven van aalmoezen 4) de vasten 5) een bedevaart naar Mekka. De Mohammedanen mogen geen varkensvlees eten of alcohol gebruiken. Zij mogen geen afbeeldingen van levende wezens maken. Het mohammedaanse gebedshuis is de moskee. De leer van Allah wordt beschreven in de Koran.
Tegenwoordig is er grote onrust over en tussen de stromingen binnen de Islam als geloof en de agressieve uitingen onder het mom van het geloof.

Het Christendom
Jezus van Nazareth (ca 3 v.Chr. – ca. 30 ), de leider van een Joodse sekte, leerde dat hij de Messias was. Als zoon van God zou hij, door zijn dood boeten voor de zonden van de mensheid. Ieder die daarin geloofde zou het eeuwige leven krijgen. Jezus werd door de Romeinen gekruisigd.
Jezus’ leven, dood en opstanding werden later in de evangelies beschreven. Samen met andere boeken vormen zij het Nieuwe Testament. De Bijbel, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament, is de basis van het christelijk geloof. Na Jezus’ dood werd zijn boodschap door de apostelen verbreid. Het christendom sprak vooral de onderdrukten aan. Want voor Christus waren alle mensen gelijk. Hij predikte een beter (eeuwig) leven. In het Romeinse Rijk werden de eerste christenen gruwelijk vervolgd. Zij weigerden de keizer goddelijke eer te bewijzen.
De christelijke kerk bleef tot in de elfde eeuw een eenheid. Toen gingen de christenen uit het Westen en het Oosten uiteen. De katholieke (=algemene) kerk splitste zich in de Rooms Katholieke – en de Grieks Katholieke Kerk (Schisma 1054). In de zestiende eeuw zou de Hervorming naast de Rooms Katholieke Kerk een groot aantal Protestantse kerken doen ontstaan.

Een heel ander – en ook wel bijzonder – verhaal in het licht van de grote stelligheid waarmee men twistte over het enig juiste geloof met alle dogma’s en afsplitsingen tot gevolg is hoe het christendom tot ons land doordrong. Dat verhaal over de wortels van het Westerse christendom trof ik aan in het eerste hoofdstuk ‘De kerstening van de Lage Landen’ in het boek ‘Verlichte voorgangers, de strijd tussen dogma en Bijbel in Nederland’ van C.J. den Heyer en leek mij de moeite van het opnemen waard voor wie dat interesseert.

 

Nog enkele bijzondere geschriften

het Sumerische Gilgamesj-epos
Met daarbinnen het zondvloedverhaal van Oetnapisjtim.
Bij de Sumeriërs is ook het verhaal van de Annunaki met een mysterieus waas omgeven.

Popol Vuh
De historisch-mythologische tekst van de K’iche’ (in de oude spelling: Quiché), een Maya volk uit Guatemala. Het begint met het scheppingsverhaal van de Maya’s

Egyptische Dodenboek
Met een verslag wat er gebeurt met de ziel in verschillende stadia na het overlijden.

Tibetaanse Dodenboek
Met diverse stervensteksten ook een verslag wat er gebeurt met de ziel in verschillende stadia na het overlijden.

Nag Hammadi geschriften
Dit is een verzameling teksten uit de begintijd van het christendom die in 1945 door een boer gevonden werden in een kruik op een begraafplaats van een tot ruïne vervallen klooster. De meeste teksten zijn ontstaan in een gnostiek milieu, maar er zijn ook enkele hermetische geschriften en een fragment uit de Republiek van Plato. Voor zover de teksten betrekking hebben op het christendom, gaat het om geschriften die apocrief zijn verklaard, en daarom geen deel uitmaken van het Nieuwe Testament.