Deze site

Laat ik eerst eens een tekortkoming goedmaken en mij voorstellen als Henk van den Beukel, een midden zeventiger uit Vught in Nederland, want ik realiseerde mij pas later, dat ik op deze website wel open over mijn opvattingen praat, maar nog nergens  mijn naam had genoemd. Het idee om de ontwikkelingen in mijn levensbeschouwing op een of andere manier vast te leggen speelt al jaren door mijn hoofd. Mede zo lang, omdat die ontwikkeling in mijn ideeën en beleving zelf ook jaren beslaat (wat overigens ook nog steeds doorgaat).

In hoeverre inhoudelijk uitgekristalliseerd?
Zo had ik aanvankelijk bijvoorbeeld het idee om de site in één keer te starten met een min of meer afgerond verhaal. Maar achteraf bezien kan dat ook eigenlijk niet, niet alleen omdat zoiets geen eenmalig vast te leggen verhaal is, maar ook omdat de horizon steeds verder wijkt. Al werkende aan deze site kom ik steeds weer nieuw materiaal tegen wat ik ook nog wil lezen, begrijpen en kennen. En dat geldt niet alleen voor het uitgebreide materiaal over de ‘Law of One’ en de gnosis, dat ik nog lang niet volledig heb verwerkt, maar ook voor het materiaal over reïncarnatie en Nabij-de-doodervaring (NDE) en zeker ook voor een beter begrip van onze kosmos, het naast elkaar bestaan van ruimte/tijd en tijd/ruimte naast de tijdloze eeuwigheid, non-lokaal bewustzijn en de in beweging zijnde nieuwe inzichten van de moderne fysica. Wat dat laatste betreft wil ik ook nog meer begrijpen van de ideeën van Dewey B. Larson, waar je eigenlijk geen sporen van terug vindt in de huidige wetenschappelijke opvattingen. Op dat vlak heeft het boek van Alan Hugenot veel aan mijn inzicht over het samenkomen van het fysische en het metafysische in de moderne Quantum Electro-Dynamica bijgedragen.

Maar in ieder geval is nu al een zeer verrijkend inzicht in mijn leven (en de laatste jaren in toenemende mate ondersteund door wetenschappelijk onderzoek van niet weg te redeneren feiten), dat ons zijn, ons bewustzijn groter is dan ons aardse bestaan (hoezeer de materialistisch ingestelde gangbare wetenschap daar nog steeds niet aan wil en vindt dat na de laatste ademtocht alles over is), dat wij allen verbonden zijn met een groter, allesomvattend bewustzijn en met elkaar. De inzichten uit die groeiende hoeveelheid aan empirische gegevens zijn in lijn met de cruciale boodschappen uit de Law of One van ‘Service to others’ in plaats van ‘Service to Self’ en het bewust worden dat wij allen Een zijn net zoals het grote Liefdesgebod in andere bewoordingen spreekt van allereerst bewust zijn van onze relatie tot God en daarnaast tot onze ‘naasten’.
Terugkijkend verliep die zoektocht in enkele hele grote stappen samengevat vooral via Edgar Cayce, Ian Stevenson, Titus Rivas, Pim van Lommel en Alan Hugenot.
Voor een boeiend overzicht van de wetenschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen 50 jaar wijs ik verder nog op de in april 2018 gegeven conferentie van de Research Unit van het Department of Psychiatry and Neurobehavioral Sciences binnen de University of Virginia (UvA DOPS) ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan. Het panel van Jim Tucker, Bruce Greyson, Edward Kelly, Emily Williams Kelly en Kim Pemberthy o.l.v. John Cleese.

In de achterliggende jaren heb ik wel vaker mijn ontwikkelende ideeën op schrift proberen vast te leggen (zie onder Literatuur), deels omdat zoiets je dwingt om je gedachten te ordenen, maar soms ook om ze te kunnen delen met anderen. Maar waar ik mij in de loop der jaren ook vertrouwd maakte met het maken van websites is dat bij uitstek ook een medium om dit soort materiaal te delen met anderen.

Dat ik daarin niet de enige ben blijkt wel uit andere sites op het internet op dit vlak. Een naar mijn mening goed geslaagde met een overzichtelijk totaalbeeld, die kennelijk uit eenzelfde drijfveer is ontstaan, is de website van Jan Wilssens met daarnaast ook een youtube video.

Opzet van de site
Ik beraad mij nog over de wijze waarop bezoekers hierover kunnen communiceren. Omdat het zeer persoonlijke karakter daarbij waarschijnlijk een drempel vormt, denk ik niet zozeer aan publieke discussies of een gastenboek op een afzonderlijke pagina, maar stel ik persoonlijke reacties zeker wel op prijs. Dat is in ieder geval mogelijk via rechtstreeks individueel mail contact met mij. Vooralsnog heb ik daarnaast ook een mailinglist aangemaakt, waarvoor u zich kunt aanmelden  om incidenteel informatie te ontvangen over ontwikkelingen rond deze website. Mede afhankelijk van de ervaringen met deze site zou dat later nog een meer passende vorm kunnen krijgen.

Inmiddels heb ik besloten van deze Nederlandse versie (weliswaar met ook nogal wat Engelse content) ook een Engelse versie te maken om het uitwisselen van ideeën met Engels sprekende bezoekers ook mogelijk te maken. Het betekent helaas wel, dat veel Nederlandse documenten, waarheen wordt verwezen, nog ontoegankelijk blijven vanwege de Nederlandse taal.

Waarom doe je zoiets?
Omdat ik zelf ook geïnteresseerd ben in de meningen en ervaringen van anderen tijdens hun zoektocht kan ik mij voorstellen, dat er anderen kunnen zijn die ook de informatie op deze website over mijn zoektocht op prijs stellen. Vandaar dat ik commentaar of andere reacties ook op prijs stel.

Laat vooral duidelijk zijn, dat ik niemand mijn opvattingen wil opdringen. Eenieder is vrij om eigen opvattingen te hebben, zolang men zich maar onthoudt van het opdringen daarvan aan anderen en respect bewaart voor andermans opvattingen. Mensen, die in hun afwijzen niet verder komen dan “dat zij dit niet geloven”, “dat het onmogelijk is”, “dat het hallucinaties zijn”, “dat het op onjuiste uitgangspunten is gebaseerd”, “dat het onwetenschappelijk is”, “het belachelijk maken of voor gek verklaren of nog erger” lossen hun probleem zelf maar op als zij niet serieus kennis willen nemen van werkelijk bestaande verschijnselen, ervaringen van integere mensen en wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Zolang men niet met serieuze argumenten komt of aangeeft waarom het onjuist is doen zij mij denken aan struisvogels, die hun kop in het zand steken. Iets niet willen zien wil niet zeggen, dat het niet bestaat (ook al bestaat het dan misschien niet voor hen). Er zijn teveel mensen, die met reïncarnatie of NDE te maken hebben gehad en dat niet durven of kunnen uiten op straffe van voor gek versleten te worden, om hen deze inzichten te onthouden.

Reacties van omgeving
Aangezien dit zeer persoonlijke opvattingen zijn, is het zeer wel mogelijk dat ik mensen uit mijn omgeving hiermee verras. Laat in ieder geval duidelijk zijn, dat ik niemands levensovertuiging afkeur of minderwaardig vind. Ieder die hier serieus mee omgaat zoekt een eigen weg vanuit de eigen achtergrond, opvoeding en het eigen wereldbeeld. Dat geldt voor de geloofsovertuiging van mijn ouders en de vroegere generaties in mijn familie, alsook in ons eigen gezin waarin ik opgroeide als ik de verschillen tussen ons drieën zie en dat geldt ook voor de Protestantse Kerk Nederland,  waar ik nog steeds vanuit de vroegere Gereformeerde Kerk lid van ben, zij het niet meer actief.