Begrippen

Zie ook de website, die het mogelijk maakt door het materiaal te bladeren per sessie, maar ook op categorie/onderwerp met uitleg van de gehanteerde begrippen.

Akasha kronieken Dit is de sfeer waarin alle kennis aan ervaringen is opgeslagen in een soort collectief bewustzijn. Akasha komt van het Samskriet voor ether, hemel of uitspansel. Het doet mij ook wel denken aan het collectief onbewuste van Jung, de collectieve kennis schil van Teilhard de Chardin of het non-lokale bewustzijn, dat Pim van Lommel beschrijft. Soms hebben mediums toegang tot deze sfeer, zoals het geval was bij Edgar Cayce met zijn ‘readings’ in trance.
BDE (Bijna-Dood-Ervaring) Zie Nabij-de-Doodervaring (NDE)
Bidden Dat is voor mij je hart openen met wat je bezighoudt, jezelf in stilte richten tot God en dat opdragen aan onze Oerbron naar wie wij vanuit ons diepste zelf weer op weg zijn. Dat is wat anders dan een “Sinterklaas-God” aan wie je alles kunt vragen wat je graag zou willen, zoals bijvoorbeeld aan beide kanten van het front vragen of God je de oorlog wil laten winnen of een voetbal team dat voor de wedstrijd vraagt om de wedstrijd te mogen winnen.
Dichtheden Dat is het octaaf van verschillende dichtheden in de evolutie van de ziel:
1e dichtheid – is de dichtheid van Water/Vuur/Aarde/Lucht (“stenen leven”), de dichtheid van materie
2e dichtheid – is de dichtheid van het Planten en Dierenrijk, minder vaak mineralen/kristallen
3e dichtheid – is de dichtheid van onze huidige incarnaties op deze 3e dichtheids aarde van het Intelligente zelf-bewustzijn, waarin wij met onze vrije wil “De Centrale Keuze” leren ervaren tussen ‘Service-to-Others’ en ‘Service-to-Self’
4e dichtheid – de komende dichtheid in onze ontwikkeling beheerst door de Wetten van Liefde of Begrip. De aarde is al in overgang naar die dichtheid met ook al 4e dichtheids wezens
5e dichtheid – beheerst door de Wetten van Licht of Wijsheid
6e dichtheid – met wezens die vibreren met de “Law of One” (het Hogere Zelf ook)
7e dichtheid – wordt beheerst door de Wet van Eeuwig zijn – het verwerven van Spirituele massa voorafgaand aan hereniging
8e dichtheid – Een mysterie, maar alles begint opnieuw in het volgende universum “octaaf”
Distortion Zoals de Wet van Een zegt is alles één. Wanneer Ra dingen in onze ruimte/tijd sfeer benoemt zijn dat geïndividualiseerde, afgescheiden dingen. Vandaar de omschrijving ‘distortion’ of afgezonderd van het Ene.
Doop en Belijdenis In deze ‘sacramenten’ wil de doop tijdens de kerkdienst uitdrukken, dat het gedoopte kind ook een kind van God is ook al beseft het zich dat nog niet. Sommige kerken hanteren daarom de volwassenendoop in plaats van de kinderdoop. En bij het ‘Belijdenis doen’ of ‘Belijdenis afleggen’ van je geloof uit je dat voor het front van de hele kerkelijke gemeente en neem je daarna deel aan ‘het Heilig Avondmaal’, waar met het rondgaan van brood en de avondmaalsbeker met wijn het laatste avondmaal van Jezus met Pasen wordt herdacht met de symboliek van zijn geofferde lichaam en vergoten bloed aan het kruis. In de Rooms Katholieke Kerk drinkt alleen de priester de wijn aan het altaar en krijgt iedereen de hosti.
Drie-eenheid Het dogma van de drie-eenheid als de eenheid van de drie afzonderlijke wezens God de Vader, Jezus de Zoon en Heilige Geest is een geheel theoretisch en kunstmatig iets, dat geen betekenis heeft voor mij in mijn leven. Het is voor mij onbegrijpelijk, dat daar in het verleden – los van de werkelijkheid – zulke heftige discussies over zijn gevoerd.
Eeuwig leven Het grote mysterie hoe tegelijkertijd de door ons ervaren eindige ruimte/tijd en tijd/ruimte kunnen bestaan naast de niet voor te stellen oneindigheid van de eeuwigheid en het eeuwig leven. Voor mij is door de vele feitelijk onderzochte gevallen van reïncarnatie en Nabije Doodervaringen het voortbestaan van onze ziel een veel aannemelijker realiteit dan het eenmalige bestaan tussen geboren worden en sterven.
Genade Het centrale leerstuk van de “verzoening”, die Jezus – als door God naar de mensheid gezonden zoon – door zijn kruisdood als boetedoening zou hebben teweeggebracht is in mijn beleving een vervormde weergave van de werkelijke betekenis. Daar heb ik mij via het karma begrip een andere opvatting over gevormd.
Voor mij is belangrijk, dat ik met mijn karma jegens anderen en de hele wereld met elkaars karma in het reine kan komen. En dat op het pad van de vele reïncarnaties, die wij doormaken.
Ik kan mij niet vinden in de voorstelling uit het leerstuk van de “genade en verzoening”, die niet door jezelf teweeggebracht kan worden, maar die alleen door Jezus door zijn boetedoening aan het kruis collectief bewerkstelligd zou zijn voor de mensen die hem zouden volgen. Dat is een voorstelling, die in mijn idee terugvoert tot het joodse denken, waarin offers gebracht dienden te worden aan God en waarin de zondebok de woestijn ingestuurd werd als een collectieve boetedoening. Offers brengen aan goden doet mij teveel denken aan de manier waarop primitieve volken met hun goden geacht werden om te gaan.
God In het boek “De kwestie God” geeft Karen Armstrong een boeiend overzicht van de verschillende opvattingen over het begrip God, het goddelijke en over vergelijkbare opvattingen als Brahman, Atman, … die de mensen in verschillende religies hadden en hebben alsook de mate waarin wij als mensen überhaupt een opvatting over “de” of “het onkenbare” kunnen hebben. Zij geeft een beeld van de ontwikkeling van de oorspronkelijke Jahwe, de onkenbare “Ik ben die ik ben” als een niet persoonlijke God, welk beeld geleidelijk door allerlei projecties uit ons menselijke wereldbeeld werd vervormd tot de Schepper, de Algoede, Alwetende, Liefde, Herder, Rechter die veroordeelt, een Almachtige stuurman, die de hele wereld aanstuurt en allerlei andere superlatieven als een soort Übermensch.
De protestantse predikant Klaas Hendriks neemt daar uitdagend stelling tegen in zijn boek “Geloven in een God die niet bestaat, Manifest van een atheïstische dominee”, waarin hij God niet ontkent, maar al die menselijke projecties wil ontkrachten. In zijn opvatting bestaat God niet, maar gebeurt God, of kán God gebeuren, maar niet zonder mensen, want daar zijn mensen voor nodig en dat God niet losstaat van anderen, van andere personen dus. God ziet hij niet als afgeleide van een zelfstandig naamwoord, maar als van een werkwoord: “Ga maar, dan ga ik met je mee”. Dat spreekt mij in zoverre aan, dat al die benamingen ook geen levende begrippen voor mij zijn. Ik zie God meer als de oorsprong, waar de hele kosmos en wij als mensen deel van uitmaken.
 Godsdiensten Zoals het kennismaken met het beleven en met de ideeën van andere godsdiensten bij mij een verruiming betekende in de beleving van mijn levensbeschouwing met soms opnieuw tot leven brengen van betekenisloos geworden begrippen in mijn geloofsopvattingen, zo denk ik dat dat wereldwijd ook door zal werken in de komende generaties.
Dat op elkaar inwerken van de verschillende godsdiensten is nog een heel lange weg als we ons realiseren hoezeer die godsdiensten – zowel het Christendom in al zijn varianten in het westen en oosten als de islam, het jodendom en het boeddhisme – vervlochten zijn met culturen, volken en staatkundige en politieke belangen.
Maar door de sterk vergrote communicatiemogelijkheden in onze kleiner wordende wereld verwacht ik wel, dat er wereldwijd een nieuwe stroming gaat ontstaan uit al die zoekende mensen, die zich wel degelijk religieus voelen, zij het minder voelen passen in de oude structuren.
Heilige Geest Met de Heilige Geest als een soort geest – zoals men het ook wel over goede geesten of kwelgeesten heeft – die met ons is kan ik niet uit de voeten. Ik stel mij de Heilige Geest voor als het inzicht en de mentaliteit, die je krijgt als je leeft volgens de grote leefregel “Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf”. Die geest maak je je eigen en kun je ook delen en ervaren met anderen met ook zo’n levensvisie.
Ook de prozaïsche vergelijking met de lucht om ons heen, die wij allemaal samen delen met ons in en uitademen als wezens die uiteindelijk één zijn, spreekt mij aan.
Hemel en Hel Het bestaan van een hemel als een plaats boven of buiten deze wereld waar je naar toe gaat na je dood als je niet op grond van je gedrag naar de hel gaat, is voor mij hoogstens een beeldspraak voorstelling, die geen realiteit is in mijn levensbeschouwing.
In mijn opvatting besta je eeuwig, alleen na dit aardse leven leef je voort in een andere bewustzijnsstaat, maar dan zonder fysiek lichaam. En of dat een hemels of een hels bestaan is hangt af van het karma dat je hebt opgebouwd in je aardse bestaan en hoe je daarmee omgaat in het licht van de grote leefregel van het Liefde gebod.
Als je inzichten en ervaringen in het leven in deze 3e dichtheid klaar zijn om over te gaan naar de volgende fase in de ontwikkeling van je ziel in de 4e dichtheid ga je daarmee door na het sterven. Als je dat ontkend hebt in je aardse bestaan zul je na het sterven in datzelfde bewustzijn doorgaan en merken, dat je in een volgende incarnatie opnieuw ervaringen doormaakt om dat inzicht dan te kunnen verwerven. In die zin lost het proberen problemen te ontvluchten door zelfmoord niets op en geeft dat niet de gehoopte rust. Je krijgt de kans om die lessen in een volgend leven alsnog te leren.
Jezus Jezus als de “eniggeboren Zoon van God”, die als mens naar onze wereld – dwz alleen naar de joden in die tijd – afdaalde om ons de boodschap van God te brengen en die voor onze zonden aan het kruis boette is een beeld, dat mij niet meer aanspreekt.
Dat hij iemand was, die met zijn boodschap wel degelijk belangrijk nieuws bracht, een evangelie openbaarde, dat is voor mij niet veranderd.
Maar én God én mens zijn is één van die latere kunstmatige leerstukken, die mij niets zeggen (Maar dat is iets anders dan inzien dat wij allen één zijn met onze Schepper, met onze Oerbron en dat Jezus zich die relatie zijn hele leven op aarde besefte en zich in verhulde termen en “gelijkenissen” uitdrukte).
En bij de opvatting over zijn kruisdood, waarmee hij als Lam Gods – het beeld van de zondebok uit de joodse denkwereld – verzoening bracht voor onze zonden, kan ik mij ook niets voorstellen. Dat heeft te maken met mijn onvermogen om te begrijpen wat bedoeld wordt met de omschrijvingen van zonde in de leer van de kerk.
Karma Als je door bekrompen, zelfzuchtig, liefdeloos gedrag of door onnadenkendheid, respectloosheid of domheid anderen onheus bejegent resulteert dat in negatief karma als een soort negatieve lading die weer rechtgezet, ontladen moet worden door inzicht in je onheuse gedrag en door vergeving door degene die je zo bejegend hebt. Karma is in mijn voorstelling een lading, die aan al je gedragingen jegens je omgeving kleeft. Dat kunnen positieve en negatieve ladingen zijn in je relaties tot anderen. Als je jegens iemand iets verkeerd hebt gedaan moet dat “rechtgezet worden”, zoals we zeggen. Dat rechtzetten of ontladen van die spanning tussen jou en die ander vergt twee dingen: enerzijds moet je zelf inzien, dat je fout was, de ander geen recht gedaan hebt en daar spijt of berouw over hebt en anderzijds moet die ander dat jou willen vergeven en je dat niet langer willen nadragen. Pas dan wordt die spanning ontladen of geneutraliseerd.
Dag des Oordeels Dit begrip is bij mij vervangen door de algemeen gemelde ervaringen van mensen met een Nabije-dood ervaring, dat er een schouw van je hele leven volgt. Daarin maak je allerlei momenten opnieuw door en voel je hoe anderen jouw goede of slechte gedrag hebben beleefd. Daarbij volgt geen bestraffing als na een oordeel, maar eigen inzicht en mogelijk schaamte als bij een les. Wanneer daar aanleiding toe gevonden wordt kan dat leiden tot weer een nieuwe incarnatie.
Kerk De kerk in het algemeen als “de gemeenschap der heiligen”, of voor mijzelf de vroegere gereformeerde kerk, tegenwoordig de Samen Op Weg kerk, waar ik niet meer actief aan deelneem, maar nog wel steeds lid van ben. Een situatie, die ik met velen gemeen heb. Het niet uit laten schrijven, omdat je je zeker niet “niks” voelt en ook uit mijn binding met mijn vroegere actieve betrokkenheid bij die gemeente en mogelijk ook wel uit respect aan mijn ouders en voorouders, die zich zeer hebben ingezet voor die kerk.
Met het veel meer individueel beleven van mijn geloof of levensbeschouwing en het gevoel dat minder goed te kunnen delen in een soort gemeenschap van verwanten, zoals die elkaar broeders en zusters (of minder plechtig broers en zussen) plachten te noemen, is die band met mijn kerkelijke gemeente en landelijke kerk op de achtergrond verdwenen.
In feite merk ik, dat het delen van gedachten, ideeën en ervaringen zich veel meer afspeelt buiten de kerk met de weinige mensen met wie ik dat kan wisselen en door de herkenning bij anderen via internet of door het lezen van boeken. Dat is dan een totaal ander soort gemeenschap voor zover je daar al van een gemeenschap zou kunnen spreken.
Ik heb wel het gevoel, dat zich andere structuren gaan vormen rond de communicatiemiddelen en manier van leven van de huidige en toekomstige tijd, bijv via websites, bewegingen al dan niet via verenigingen waar je bij aangesloten bent en boeken. In die zin blijft er een behoefte om gemeenschap te voelen, jezelf te herkennen bij anderen en samen ervaringen te delen, maar ik verwacht niet, dat daar kerkdiensten, samen zingen en bidden en preken een belangrijke rol in zullen spelen.
Mind/Body/Spirit complex Deze nogal gekunstelde terminologie (verstand/lichaam/geest) gebruikt Ra voor ons als menselijke wezens die bestaan uit de 3 componenten: 1) denkvermogen, gedachten, verstand, 2) lichaam en 3) geest, ziel.
Mind is the Builder Regelmatig refereert Cayce hier aan als uitleg, dat alles wat bestaat het product is van denken, van het verstand, de wil of intentie. Daar begint alles mee, zoals een ding het resultaat is van de bedachte vorm, het beoogde ontwerp.
NDE (Nabij-de-Doodervaring) Een nabij-de-dood-ervaring (NDE) is een geheel van indrukken tijdens een bijzondere bewustzijnstoestand als gevolg van een periode van klinisch-dood zijn, een ernstige ziekte, een bijna fatale situatie of een stervensproces. Zo’n ervaring kan ook voorkomen bij hoge stress, tijdens een existentiële crisis of bij diepe meditatie en in zeer uitzonderlijke situaties zelfs heel spontaan. Het is een indringende levensles, die het leven van de NDE-er blijvend verandert.
Het lijkt wel alsof er een geheime deur open gaat die toegang geeft tot een nieuwe wereld …
• waar men voor altijd wil blijven
• waar tijd en afstand geen rol spelen
• waar verleden en toekomst geschouwd kunnen worden
• waar men zichzelf compleet voelt en geheeld weet en
• waar oneindige kennis en onvoorwaardelijke liefde ervaren worden
De verandering in het leven van een NDE-er komt vooral door het inzicht dat liefde en aandacht voor jezelf, voor anderen en de natuur belangrijke levensvoorwaarden zijn.
Na een NDE beseft men dat iedereen en alles met elkaar verbonden is, dat elke gedachte invloed heeft op jezelf en de ander, en dat ons bewustzijn, na de lichamelijke dood, blijft bestaan.
Service to Self/Others De centrale focus van ons mensen tijdens onze incarnatie in de 3e dichtheid is uit vrije wil te kiezen voor ‘Service-to-Self’ dan wel ‘Service-to-Others’. Dienstbaar aan jezelf of aan anderen is: Zelfzucht, egocentrisch, beheersen of eigenbelang naast altruïstisch, begaan zijn met anderen, empathie of inclusief denken.
Social memory complex ‘Sociaal geheugen complex’ gebruikt Ra in diens gekunstelde terminologie als meervoudsbenaming voor een hele groep van ‘mind/body/spirit’ wezens.
Sound complex In de bewoordingen van Ra slaan ‘vibratory sound complexes’ (trillende geluidscomplexen) op ‘namen’ of ‘woorden’.
Voorbeschikking De leer van de predestinatie is ook zo’n kunstmatig kerkelijk dogma dat ver buiten mijn werkelijkheid staat. Wij leven zelf ons leven en er overkomen ons dingen zonder dat God die heeft gewild of die als straf op ons dak stuurt.
Wel geloof ik, dat wij onderschatten wat voor uitwerking ons gedrag collectief en individueel teweeg brengt. Wij roepen zelf met ons gedrag, zowel individueel als collectief – dingen op bij anderen.
Zonde  “Zonde” en “erfzonde” zijn voor mij versleten, wereldvreemde en lege begrippen. In mijn opvatting gaat het om de gulden regel “heb je naaste lief” of anders gezegd “gedraag je jegens anderen zoals je zelf bejegend wilt worden” (zie ook ‘karma’).